Reconeixement de crèdits per a l'admissió als graus per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris

Procediment per a l’accés als graus de la Facultat de Belles Arts amb estudis universitaris oficials


1. Accés als graus de la Facultat de Belles Arts amb estudis universitaris estrangers parcials o estudiants amb estudis universitaris estrangers totals sempre que no hagin obtingut la credencial d'homologació del seu títol o el certificat d’equivalència en l'àmbit acadèmic universitari oficial a Espanya.

 

Presentació de les sol·licituds entrant a:

Sol·licituds en línia 

► Període de presentació de sol·licituds: 13 de juny a l'1 de juliol de 2022

► Indicacions sobre com fer la sol·licitud

 

Documentació necessària:
Cliqueu aquí per saber la documentació que cal presentar.

 

Tots els documents han de ser oficials i expedits per les autoritats competents i cal adjuntar la traducció corresponent, efectuada per traductor jurat, sempre que la documentació acadèmica no estigui redactada en castellà, català o anglès. Els certificats han d’estar convenientment legalitzats per via diplomàtica, segons les disposicions establertes pels òrgans competents, excepte la documentació provinent de països membres de la Unió Europea. La documentació es podrà adjuntar des de l’aplicació, però els originals caldrà presentar-los a requeriment de la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED), demanant cita prèvia

 

Pagament de les taxes:

El  Decret de preus  públics estableix  una  taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. Aquest curs el preu és de 54,54 €. Un cop comprovat el pagament es farà l'estudi de reconeixement.

Resolució de la sol·licitud de reconeixement de crèdits:

Un cop resoltes les sol·licituds es notificaran les resolucions a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud. El fet d'haver obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits no atorga dret a plaça. Els/les sol·licitants que hagin aconseguit el reconeixement de 30 o més crèdits hauran de sol·licitar l’accés al grau del 21 de juny al 9 de juliol de 2022mitjançant  instància genèrica de la UB dirigida a la degana de la Facultat. Es recomana demanar, a més, accés a la Universitat per preinscripció universitària en els terminis que estableixi l’Oficina d'Accés a la Universitat. Cal tenir en compte que les dues vies d’accés poden ser simultànies (sol·licitud d’accés a la Facultat i preinscripció universitària).

L’alumnat al qual es reconeguin menys de 30 crèdits haurà de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant preinscripció universitària.

Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2 -  08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591

accesnet.cur@gencat.cat

En el cas que la degana resolgui favorablement l’accés a un grau de la Facultat caldrà formalitzar la matrícula en el mateix curs en què s’ha obtingut plaça.

En cas contrari l’admissió quedarà sense efecte.

+Informació

 

2. Accés als graus de la Facultat de Belles Arts amb estudis universitaris espanyols 

    

2.1. Amb estudis universitaris oficials espanyols parcials cursats a altres universitats 

 

Presentació de les sol·licituds entrant a:

Sol·licituds en línia 

► Període de presentació de sol·licituds: del 13 de juny a l'1 de juliol de 2022.

► Indicacions sobre com fer la sol·licitud

 

Documentació necessària:
Cliqueu aquí per saber la documentació que cal presentar.
 

La documentació es podrà adjuntar des de l’aplicació, però els originals caldrà presentar-los a requeriment de la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED), demanant cita prèvia.           

 

Pagament de les taxes:

El  Decret de preus  públics estableix  una  taxa per la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. Aquest curs el preu és de 54,54 €. Un cop comprovat el pagament es farà l'estudi de reconeixement.

Resolució de la sol·licitud de reconeixement de crèdits:

Un cop resoltes les sol·licituds es notificaran les resolucions a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud. El fet d'haver obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits no atorga dret a plaça. Els/les sol·licitants que hagin aconseguit el reconeixement de 30 o més crèdits hauran de sol·licitar l’accés al grau del 13 de juny al 15 de juliol de 2022mitjançant instància genèrica de la UB dirigida a la degana de la Facultat. Es recomana demanar, a més, accés a la Universitat per preinscripció universitària en els terminis que estableixi l’Oficina d'Accés a la Universitat. Cal tenir en compte que les dues vies d’accés poden ser simultànies (sol·licitud d’accés a la Facultat i preinscripció universitària).

L’alumnat al qual es reconeguin menys de 30 crèdits haurà de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant preinscripció universitària.

Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2 -  08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
accesnet.cur@gencat.cat

En el cas que la degana resolgui favorablement l’accés a un grau de la Facultat caldrà formalitzar la matrícula en el mateix curs en què s’ha obtingut plaça. En cas contrari l’admissió quedarà sense efecte

 

2.2 Amb estudis universitaris oficials parcials cursats a la UB 

Presentació de les sol·licituds entrant a:

► Sol·licituds en línia

► Període de presentació de sol·licituds: del 27 de juny al 12 de juliol de 2022.

► Indicacions sobre com fer la sol·licitud

 

Documentació necessària:
Cliqueu aquí per saber la documentació que cal presentar.

 

Pagament de les taxes:

El  Decret de preus  públics estableix  una  taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. Aquest curs el preu és de 54,54 €. Un cop comprovat el pagament es farà l'estudi de reconeixement.

Resolució de la sol·licitud de reconeixement de crèdits:

Un cop resoltes les sol·licituds es notificaran les resolucions a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud. El fet d'haver assolit el reconeixement de 30 o més crèdits no atorga dret a plaça. Els/les sol·licitants que hagin aconseguit el reconeixement de 30 o més crèdits hauran de sol·licitar l’accés al grau del 13 de juny al 15 de juliol de 2022mitjançant instància genèrica de la UB dirigida a la degana de la Facultat. Es recomana demanar, a més, accés a la Universitat per preinscripció universitària en els terminis que estableixi l’Oficina d'Accés a la Universitat. Cal tenir en compte que les dues vies d’accés poden ser simultànies (sol·licitud d’accés a la Facultat i preinscripció universitària).

L’alumnat al qual es reconeguin menys de 30 crèdits haurà de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant preinscripció universitària.

Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2 -  08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591

accesnet.cur@gencat.cat

En el cas que la degana resolgui favorablement l’accés a un grau de la Facultat caldrà formalitzar la matrícula en el mateix curs en què s’ha obtingut plaça. En cas contrari l’admissió quedarà sense efecte.

 

+Informació