Sol·licitud
Calendari

La data límit de dipòsit de tesi per als alumnes que s'han matriculat al curs 2017-2018 el dia 30 de setembre de 2018.

Els estudiants que tinguin previst dipositar la seva tesi en el curs acadèmic 2017-2018, han de lliurar la següent documentació a l'Oficina de Doctorat de la Facultat de Belles Arts.

En la portada o en la primera pàgina hi ha de constar, com a mínim, la informació següent: denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del doctorand, nom i cognoms del/s director/s de tesi i del tutor, si n'hi ha. Les tesis han d'incloure una introducció general, la metodologia, els resultats o el desenvolupament argumental, les conclusions finals i la bibliografia. Les Comissions Específiques de Defensa de les tesis poden establir altres requisits de format i contingut en funció de l'àmbit de la tesi. En cas de presentació de tesi com a compendi de publicacions o de tesis sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, cal tenir en compte el que s'estableix en aquesta Normativa.

  • Un exemplar digital de la tesi doctoral i del currículum en format PDF.
  • La fitxa emplenada amb les dades sobre la tesi necessàries per a la publicació posterior en el repositori institucional de la UB i el repositori de tesis TDX, i també la fitxa emplenada amb les dades necessàries per a la base de dades TESEO segons el model normalitzat. La fitxa TESEO ha d'incloure, com a mínim, les dades personals del doctorand, el resum de la tesi i els codis UNESCO.
     
  • Els documents complementaris que s'estableixin corresponents a tesis presentades com a compendi de publicacions, tesis redactades en llengües diferents de les especificades en el programa, menció de doctor internacional i cotutela.
     

 

 

La comissió acadèmica de programa haurà d'admetre el dipòsit i proposar un tribunal.

La persona responsable de la direcció de la tesi haurà de comunicar la data i hora de l'acte de defensa mitjançant un formulari.

Comparteix-ho: