Universitat de Barcelona

Màster de Gestió de Continguts Digitals

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster es dirigeix, preferentment, a titulats en les àrees d'Informació i Documentació, Comunicació, Empresa, i Tecnologies de la Informació i Comunicació.

Es valorarà que els candidats tinguin coneixements i habilitats en gestió de continguts digitals acreditats mitjançant la pràctica professional i la formació no universitària.

A més, com que la metodologia d'aprenentatge del màster es basa en bona mesura en el treball per projectes, també és recomanable que els candidats sàpiguen treballar en entorns multidisciplinaris, en què presentin i defensin les anàlisis i solucions pròpies, i en què sàpiguen integrar les idees procedents de professionals d'altres disciplines.

Per últim, també es valorarà que es tinguin coneixements d'anglès de nivell B1 o superior.

Requisits específics

Les titulacions oficials d'accés natural al màster són les següents:

De l'àrea d'Informació i Documentació:
- grau d'Informació i Documentació
- llicenciatura de Documentació
- diplomatura de Biblioteconomia i Documentació

De l'àrea de Comunicació:
- grau de Comunicació Audiovisual
- llicenciatura de Comunicació Audiovisual
- grau de Periodisme
- llicenciatura de Periodisme
- grau de Publicitat i Relacions Públiques
- llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques

De l'àrea d'Empresa:
- grau d'Economia
- llicenciatura d'Economia
- grau d'Administració i Direcció d'Empreses
- diplomatura de Ciències Empresarials

De l'àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicació:
- grau d'Enginyeria Informàtica
- grau d'Informàtica
- llicenciatura d'Informàtica

A més, poden accedir al màster els titulats universitaris en qualsevol altra disciplina i branca del coneixement, ja siguin graduats, diplomats, llicenciats o enginyers, d'acord amb el que estableix la legislació vigent (RD 1393/2007 i RD 861/2010).

Els estudiants amb estudis estrangers també poden accedir al màster, d'acord amb el que estableix específicament en l'article 16.2 de l'RD 861/2010.

Segons els coneixements previs que es tinguin sobre la creació de pàgines web amb HTML, la maquetació amb CSS i el funcionament general del web (arquitectura client-servidor, protocol HTTP, etc.), els alumnes s'han de matricular, a més, a una o dues assignatures de complements formatius, que cal cursar obligatòriament durant el primer semestre dels estudis. Aquestes assignatures són Fonaments en Edició Web (2,5 crèdits) i Fonaments de Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Internet (2,5 crèdits).

A més, també es valor que es tinguin coneixements d'anglès de nivell B1 o superior.
Comparteix-ho: