Universitat de Barcelona

Màster de Gestió de Continguts Digitals

Preinscripció

Calendari de preinscripció


 • Primer període: de l'1 de març al 8 d'abril de 2019.

 • Segon període: del 10 d'abril a l'1 de juliol de 2019.

 • Tercer període: del 3 de juliol al 9 de setembre de 2019.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Criteris de selecció

Es duu a terme un procés de selecció de candidats atenent els criteris següents:

 • Expedient acadèmic de la titulació d'accés (60 %).

 • Currículum. Els candidats han d'adjuntar a la sol·licitud un currículum que exposi la seva trajectòria acadèmica reglada, l'experiència professional i la formació continuada o complementària rebuda (40 %). La valoració del currículum es pondera a partir dels aspectes principals següents:

  1. Experiència professional en el context d'unitats i serveis d'informació, o bé formació relacionada rebuda (10 %).

  2. Experiència professional en la gestió de llocs web, xarxes socials, o bé formació relacionada rebuda (15 %).

  3. Experiència professional en la gestió de sistemes informàtics, o bé formació relacionada rebuda (15 %).

Procediment de resolució

La Comissió de Coordinació del màster analitza les sol·licituds i la documentació presentada i fa pública la llista d'admesos. En el moment de l'admissió, la Comissió de Coordinació indica a cada candidat admès si ha de fer, o no, els complements formatius.

Matrícula

Entre el 25 i el 28 de setembre de 2018.

Procés de matriculació obert

FORMULARI

Comparteix-ho: