Certificat de suficiència investigadora

DIPLOMA D'ESTUDIS AVANÇATS (DEA) I SUFICIÈNCIA INVESTIGADORA

Superats els períodes de docència i d'investigació es farà la valoració de coneixements adquirits pels estudiants en exposició pública i davant del tribunal constituït a aquest efecte per tres membres doctors que compleixin les condicions establertes al RD 778/98.

La superació de la valoració dels coneixements adquirits pels estudiants conduirà a l'obtenció de la suficiència investigadora.

A petició de l'interessat s'expedirà un certificat i diploma d'estudis avançats, d'acord amb el model normalitzat a aquest efecte. Aquest certificat i diploma serà homologable en totes les universitats espanyoles.

Comparteix-ho: