Detall de tesis

“Study of complex chromosomal rearrangements in cancer. The role of extrachromosomal circular DNA as a genome remodeler in neuroblastoma”

Doctorand: ELIAS RODRIGUEZ FOS
Tesis dipositades | 08-06-2020

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Biologia es troba dipositada la tesi doctoral titulada “Study of complex chromosomal rearrangements in cancer. The role of extrachromosomal circular DNA as a genome remodeler in neuroblastoma presentada pel Sr./a. ELIAS RODRIGUEZ FOS, pel període de 7 dies  (del 8 de juny  de 2020 al 16 de juny de 2020).

Per consultar la tesi ho podreu realitzar en format digital sol·licitant-ho als correus electrònics mercecalvo@ub.edu i asendra@ub.edu