Biodiversitat

Presentació

El Programa de Doctorat en Biodiversitat és un programa de tercer cicle conjunt entre la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, en el que participen també investigadors d'altres institucions i entitats d'investigació, dissenyat per a la formació en investigació científica de qualitat, que capacita als doctorands per a la seva incorporació en les més prestigioses institucions d'investigació i gestió de la Biodiversitat.

El Doctorat de Biodiversitat té com a finalitat la formació d'investigadors especialistes en l'origen, manteniment, evolució i ús sostenible de la diversitat biològica i capacitar-los per a la seva futura incorporació en universitats, institucions d'investigació i centres de gestió tant privats com de l'Administració. El Programa ofereix als estudiants d'investigació l'oportunitat de treballar amb especialistes reconeguts en diferents tòpics relacionats amb les prioritats investigadores actuals de les institucions universitàries implicades.

El Programa està organitzat en quatre opcions (especialitzacions o itineraris) d'investigació i els estudiants admesos seran adscrits a una d' elles:

 • BIO01: Antropologia Biològica
 • BIO02: Biodiversitat Animal
 • BIO03: Biodiversitat Vegetal
 • BIO04: Conservació i Gestió de la Biodiversitat

Es un Programa de Doctorat conjunt entre les Universitats de Barcelona (coordinadora) i la Universitat Autònoma de Barcelona, la col·laboració està regulada mitjançant Conveni.

En ell participen també investigadors d'altres institucions o centres, com:

 

Es tracta d'un Programa Interdepartamental en el que participen departaments de tres facultats de la Universitat de Barcelona (BEECA - Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l´Alimentació i Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Facultat de Psicologia) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (BABVE - Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d´Ecologia de la Facultat de Biociències, Departament de Psiquiatria i Medicina legal de la Facultat de Medicina i Departaments de Sanitat i Anatomia Animals i de Medicina i Cirurgia Animals de la Facultat de Veterinària).

 

L'estructura general del Programa s'ajusta a les normatives de les Universitats participants (Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona) a l´empara de les disposicions del RD 56/2005, del 21 de gener, del RD 1393/2007, del 29 d'octubre, i del RD 99/2011, del 10 de febrer.

El Programa complert consta de:

 • un període de formació previ (segon cicle, d'un mínim de 60 ECTS) constituït pels Màsters Universitaris de Biodiversitat i Biologia Humana, i
 • un període d'investigació (tercer cicle, Estudis de Doctorat) que finalitza amb l'elaboració i defensa de la tesis doctoral. La durada dels estudis de doctorat és 3 o 5 anys segons si la dedicació sigui a temps complert o parcial, amb la possibilitat d'una pròrroga excepcional de 2 o 3 anys, respectivament.

L'actual Programa de Doctorat de Biodiversitat és el resultat de la transformació d'antics programes de doctorat regulats pel RD 778/1998, del 20 de abril (“Antropologia Biològica”, “Zoologia”, y parcialment “Biologia Vegetal”).

Els estudis de doctorat en Antropologia Biològica, Biodiversitat i Biologia Vegetal han obtingut la menció de qualitat otorgada als programes de doctorat interuniversitaris d'universitats espanyoles en els anys:

 • 2004 (MCD2004-00348; Resolució de 22 de juny de 2004, BOE 05-07-04; Doctorats: Antropologia Biològica i Els Primats i l'Origen de l'Home)
 • 2005 (MCD2005-00105; Resolució de 11 d'agost de 2006, BOE 30-08-06; Doctorat: Biologia Vegetal)
 • 2006 (MCD2006-00431 i MCD2006-00558; Resolució de 11 d' agost de 2006, BOE 30-08-06; Doctorat: Antropologia Biològica i Perinatologia)
 • 2008 (MCD2006-00431 i MCD2007-00250); Resolució de 20 d' octubre 2008, BOE 12-11-2008; Doctorats: Biodiversitat i Primatologia)
 • I menció cap l’Excelencia a l'any 2011 (MEE2011-0540 i MEE2011-0489; Resolució de 6 d’octubre de 2011, BOE 20-10-2011; Doctorats: Biodiversitat i Biologia Vegetal).

 

Tota la informació relacionada està disponible al CAMPUS VIRTUAL del Programa Doctorat Biodiversitat (accessible només per a estudiants matriculats/des)

 

Objectius

Proporcionar als graduats universitaris procedents de llicenciatures dels àmbits de les ciències de la vida (Biologia, Biomedicina, Farmàcia, Veterinària, Ciències Ambientals), ciències experimentals (Física, Bioquímica, Geologia) i humanitats (Antropologia, Arqueologia) i d'Enginyeries en el camp de la investigació biològica i ambiental, una formació especialitzada multidisciplinar sobre els processos de generació i evolució de la diversitat biològica i els mecanismes necesaris per a la conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat.

Objectius específics:

 • Proporcionar una formació especialitzada basada en la integració dels coneixements moleculars, individuals i poblacionals per a l'estudi de la biodiversitat de les poblacions humanes, la biodiversitat animal i vegetal i la conservació i gestió de la biodiversitat.
 • Oferir un marc coherent i actualitzat per a l'especialització en el camp de la Biodiversitat humana, animal i vegetal i les seves implicacions.
 • Proporcionar una base tecnincometodològica sòlida per a desenvolupar treballs d'investigació en el camp de la Biodiversitat.
 • Formar científics en l'àmbit de la interacció entre universitat i empresa (fundacions d'investigació, I+D, entitats de gestió de l'Administració pública i privada).
 • Formar investigadors en l'àmbit de la Biodiversitat que puguin incorporar-se a la docència universitària.

 

Competències

La finalitat del Programa de Doctorat és proporcionar als doctorants una alta capacitació professional en diversos àmbits de l'estudi científic i tecnològic de la biodiversitat i les seves aplicacions, garantint l'adquisició de les següents competències:

 • Comprensió sistemàtica dels àmbits d'investigació sobre biodiversitat i domini de les habilitats d'investigació relacionades especialment amb l'àmbit científic corresponent a la seva tesis doctoral.
 • Capacitat de tenir idees originals, dissenyar i posar en pràctica un procés d'investigació en Biodiversitat, incloent la definició del problema, formulació d'hipòtesis, elecció de la metodologia adequada, obtenció i avaluació de resultats, i elaboració de conclusions.
 • Capacitat per a contribuir al progrés de coneixement de la Biodiversitat a través d'una investigació original.
 • Capacitat d'anàlisi crític, avaluació i síntesi de resultats d'investigació en Biodiversitat.
 • Capacitat de comunicar tant a nivell acadèmic com de divulgació resultats de la seva investigació amb els mitjans disponibles.
 • Capacitat per a fomentar en l'àmbit de la investigació en Biodiversitat l'avanç científic i tecnològic i les seves repercussions socials.
 • Capacitat de buscar, obtenir i organitzar la informació continguda en bases de dades de biodiversitat.
 • Saber dissenyar i dur a terme projectes innovadors en l'àmbit de la biodiversitat.
 • Saber escollir solucions tecnològiques adequades.
 • Treballar de manera autònoma i en grup i interaccionar amb el seu entorn científic.
 • Saber integrar coneixements, formar judicis crítics i defensar intel·lectualment tesis.
 • Garantir una actitud ètica en les seves investigacions i la seva dimensió social.

Les vies i requisits generals d'accés i admissió al Programa s'ajusten al que està establert en el RD99/2011.

Vies d'accés als Estudis de Doctorat de Biodiversitat.

Els requisits i criteris específics d'admissió als Estudis de Doctorat de Biodiversitat dependran de la trajectòria i expedient acadèmics de l'estudiant:

 • Estar en possessió del títol de màster de “Biodiversitat” i/o “Biologia Humana” en la seva modalitat investigadora (mínim 60ECTS inclòs el mòdul d'investigació)
 • Estar en possessió d'altres titulacions universitàries de l'Espai Europeu o d'altres sistemes educatius estrangers que impliquen haver superat un mínim equivalent a 300 ECTS sempre que els continguts dels estudis superats siguin afins o d' àmbits relacionats al camp de la Biodiversitat.

 

La valoració de mèrits se basarà en:

 • Adequació del currículum i expedient acadèmic de les titulacions cursades
 • Haver obtingut una preacceptació per a realitzar la investigació doctoral per part d'un professor (director o tutor si procedeix) del Programa de Doctorat
 • Es valorarà positivament el fet de disposar d'una beca predoctoral o qualsevol font de financiació econòmica, ja sigui de fonts privades o públiques, que ajudi a garantir la continuïtat de les investigacions al llarg de tot el Programa.

 

La resolució de les sol·licituds d'admissió correspon a la Comissió d'Estudis de doctorat de Biodiversitat. Aquesta Comissió, a proposta de l'estudiant, li assignarà una línia d'investigació, director o directora de tesi, tutor/a, si procedeix, i el centre responsable de la gestió de la matrícula.

La informació sobre les vies i requisits d'accés i admissió als Estudis de Doctorat serà pública i disponible a la web del Programa de doctorat garantint la seva accessibilitat per part dels interessats abans de materialitzar la matrícula.

 

 • BIO01. Antropología Biològica
Àmbits d'investigació: Biologia evolutiva de les poblacions humanes / Biologia evolutiva dels primats

Ítems: Antropologia forense, demografia de poblacions humanes, genètica de poblacions i epidemiologia, paleontologia, radiacions ionitzants i càncer. Capacitats cognitives, comunicació, conducta social, conducta adaptativa, modelatge de la conducta, moviments colectius coordinats i sistemes socials en primats.

Professorat: Bárbara Arias Samperiz, Mireia Esparza Pagès, Maria Esther Esteban Torné, Lourdes Fañanás Saura, Mar Fatjó-Vilas Mestre, Alejandro Martínez Pérez-Pérez, Carme Rissech Badalló, Araceli Rosa de la Cruz, Ruth Dolado i Guivernau, , Viçenc Quera Jordana, Francesc Salvador i Beltran, Montserrat Colell Mimó, Jordi Galbany Casals, , Maria Pilar Aluja Paris, Gemma Armengol Rosell, Joan Francesc Barquinero Estruch, Assumpció Malgosa Morera, Cristina Maria Pereira dos Santos, Eulàlia Subirà de Galdàcano, Joan Ignasi Galtés Vicente, Albert Isidro Llorens, Xavier Jordana Comín, Meike Köhler, David Martínez Alba, Salvador Moyà Solà, Adriana Hernández, Laura Mónica Martínez Martínez, Nieves Martínez Abadías, Georgios Athanasiadis.

 

 • BIO02. Biodiversitat Animal
Àmbits d'investigació: Biologia evolutiva d'invertebrats no artròpodes / Biologia evolutiva d'artròpodes /Biologia evolutiva de vertebrats

Ítems: Anatomia, demografia, ecologia, especiació, etologia, evolució, filogènia, filogeografia, genètica, reproducció, sistemàtica, taxonomia.

Professorat: Alejandro Aguilar Vila, Miguel Ángel Arnedo Lombarte, Concepción Avila Escartín, Manuel Ballesteros Vázquez, Assumpció Borrell Thió, Lluis Cardona Pascual, Javier María Ferrer Parareda, Jordi Galbany Casals, Jacob González-Solís Bou, Marta Goula Goula, Antonio Hernández Matías, Gustavo Adolfo Llorente Cabrera, Santiago Mañosa Rifé, Eduardo Mateos Frías, Creu Palacín Cabañas, Juli Pujade i Villar, Joan Real Ortí, José Domingo Rodríguez Teijeiro, Humbert Salvadó Cabré, Carolina Sampera Trigueros, Antoni Serra Sorribes, Dolors Vinyoles Cartanyà, Ruth Dolado i Guivernau, Viçencs Quera Jordana, Francesc Salvador i Beltran, Maite Carrasón López de Letona, María Constenla Matalobos, Fernando García del Pino, Ana Morton Juaneda, Francesc Muñoz Muñoz, Anna Soler i Membrives, Manel López Béjar, Pedro Ginés Mayor Aparicio, Meike Köhler, Rafel Coma i Bau, Manuel Maldonado Barahona, Daniel Martín Sintes, Rocío Pérez Portela, Francesc Xavier Turón Barrera, María Jesús Uriz Lespe, Salvador Carranza Gil-Dolz del Castellar, José Castresana Villamor, Jesús Gómez-Zurita Frau, Ignacio Ribera Galán, Roger Vila Ujaldón, Albert Bertolero Badenes, Meritxell Genovart Millet, Daniel Oro de Rivas, Joan Carles Senar Jordá, Miguel Ángel Carretero Fernández, Xavier Santos Santiró, Antigoni Kaliontzopoulou, Susanna López-Legentil,Adriana Hernández, Jordi Serra Cobo,Alberto Maceda Veiga, Eudald Pujol Buxò, Raul Ramos García, Juan Moles Sánchez, Rafaela Cuenca Valera, Santiago Lavín González, Ignacio Marco Sánchez, Jorge Ramón López-Olvera.

 

 • BIO03. Biodiversitat Vegetal
Àmbits d'investigació: Biologia evolutiva de vegetals / Biologia evolutiva de fongs / Ecologia de la vegetació

Ítems: Algues marines, bioindicadors, cartografia, citogenètica, etnobotànica, filogènia molecular, filogeografia, palinologia, sistemàtica, taxonomia.

Professorat: Mercè Bernal, José Manuel Blanco Moreno , Maria Amparo Carrillo Ortuño, Francisco Javier Font Castell, Antonio Gómez Bolea, , Pere Navarro Rosines, Josep Maria Ninot Sugrañes, Ignasi Soriano Tomàs María, , Maria Concepció Bosch Daniel, Sònia García Giménez, Joan Vallès Xirau, Esteve Llop Vallverdú, Carles Benedí González, Daniel Vitales Serrano, Teresa Garnatje Roca, Airy Gras Mas, Oriane Hidalgo, Jaume Pellicer Moscardó, Jordina Belmonte Soler, Miquel Ninyerola Casals, Llorenç Sáez Goñalons.

 

 • BIO04. Conservació i Gestió de la Biodiversitat
Àmbits d' investigació: Biologia de la Conservació / Gestió de la Biodiversitat / Bioindicadors i Ecotoxicologia

Ítems: Aqüicultura, cicles biogeoquímics, comunitats, control de plagues, demografia, ecologia, ecosistemes, genètica, poblacions, productivitat, toxicologia, viabilitat.
Professorat:
Alejandro Aguilar Vila, Miguel Ángel Arnedo Lombarte, Concepción Avila Escartín, Manuel Ballesteros Vázquez, Assumpció Borrell Thió, Lluis
Cardona Pascual, Javier María Ferrer Parareda, Jordi Galbany Casals, Marta Goula Goula, Antonio Hernández Matías, Gustavo Adolfo Llorente
Cabrera, Santiago Mañosa Rifé, Eduardo Mateos Frías, Juli Pujade i Villar, Joan Real Ortí, José Domingo Rodríguez Teijeiro, Humbert Salvadó
Cabré, Carolina Sampera Trigueros, Antoni Serra Sorribes, Dolors Vinyoles Cartanyà, José Manuel Blanco Moreno, Maria Amparo Carrillo Ortuño,
Jordi Carreras Raurell, Francisco Javier Font Castell, Antonio Gómez Bolea, Pere Navarro Rosines, Salvador Nogués Mestres, Xavier Sans Serra,
Ignasi Soriano Tomàs, María Concepción Bosch Daniel, Joan Vallès Xirau, Sònia Garcia Giménez, Maite Carrasón López de Letona, María Constenla
Matalobos, Fernando García del Pino, Ana Morton Juaneda, Anna Soler i Membrives, Manel López Béjar, Pedro Ginés Mayor Aparicio, Emmanuel Serrano Ferrón, Rafel Coma i Bau, Manuel Maldonado Barahona, Barahona, Emilio Ortega Casamayor, María Ángeles Puig García, Roger Vila Ujaldón,
Albert Bertolero Badenes, Meritxell Genovart Millet, Daniel Oro de Rivas, Joan Carles Senar Jordá, Xavier Santos Santiró, Jordi Serra Cobo,
Alberto Maceda Veiga, Eudald Pujol Buxò, Raul Ramos García, Juan Moles Sánchez, Esteve Llop Vallverdú, Lourdes Chamorro Lorenzo,Albert Ferré
Codina, Enric Batllori Presas, Cèsar Blanché Vergés, Teresa Garnatje Roca, Airy Gras Mas, Oriane Hidalgo, Jaume Pellicer Moscardó.

 

 

 

 

El seguiment i avaluació de la qualitat del Programa de Doctorat es realitza a través de mecanismes propis del Programa (apartat A), a més a més dels establerts por la institució (apartat B). En general, aquests mecanismes es basen en la recollida d' informació a nivell acadèmic i científic i en enquestes d' avaluació.

A.- SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT EN EL PROGRAMA DE DOCTORAT DE BIODIVERSITAT

La Comissió Coordinadora del Programa del doctorat de Biodiversitat, formada per representants de la Facultat de Biologia, Facultat de Farmàcia i Ciències de l´Alimentació i Facultat de Psicologia de la UB, així com per un representant de la UAB. Aquesta Comissió és l' encarregada de la constitució i el correcte funcionament de les Comissions de Seguiment del treball investigador dels doctorands/es.

Les Comissions de Seguiment, formats por un mínim de tres doctors, és l'òrgan de naturalesa acadèmic-científic i la seva funció principal és la de garantir la qualitat del procés d' elaboració de les tesis doctorals mitjançant:

 1. la resolució de l' admissió del projecte de tesi ( el primer any de tesi)
 2. el seguiment anual dels avenços i evolució de la formació dels doctorands/es (segon any i successius)
 3. l' assessorament acadèmic i/o científic als doctorands/es i directors/es de tesi
 4. l' informe dels seguiments anuals i sobre el dipòsit de tesi a la Comissió Coordinadora

 

B. EL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT DELS ESTUDIS DE DOCTORAT

1. Presentació

El sistema de qualitat de la facultat pren com a referència els estàndards i directrius per a garantir la qualitat en el espai europeu d'educació superior elaborats per l´ Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l'Educació Superior  (ENQA) i adoptats pels ministeris d'Educació europeus de Bergen (2005) (www.aqu.cat/doc/doc_44505772_1.pdf), les directrius establertes per la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i compleix amb els requisits de la normativa que s'estableix en l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministeri d'Educació i Ciència.

El sistema de Qualitat de la facultat integra totes les activitats relacionades amb la garantia de la Qualitat dels seus graus i màsters universitaris i desplega el Sistema per a l'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) com l´instrument que s'ha d'utilitzar tant a la fase de disseny dels seus ensenyaments com en la del seu seguiment continu per garantir l'assoliment dels objectius associats a la formació. A més i a través del marc del SAIQU també desplega un sistema per assegurar la qualitat dels seus doctors.

El SAIQU, certificat per la AQU Catalunya en el marc del programa AUDIT, respon de manera global per a tots els centres de la UB i es basa en tres eixos: planificació i documentació del sistema, organització de la gestió basada en processos i introducció de la rendició de comptes mitjançant l'elaboració de l'informe anual de la qualitat del centre. Aquests eixos reflecteixen el resultat de l'anàlisi sistemàtic per a millorar els seus ensenyaments.

2. L'abast del sistema de garantia interna de la qualitat dels estudis de doctorat

El desenvolupament del sistema de garantia de la qualitat dels estudis de doctorat de la UB garanteix el sistema basat en un marc de referència comú, que és el SAIQU del centre i que pren en consideració els criteris següents:

— Política i objectius de qualitat
El centre consolida una cultura de qualitat basada en una política i uns objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament, i també en els responsables del SAIQU del pla d'estudis.

— Disseny de l'oferta formativa
El centre disposa de mecanismes que permeten mantenir i renovar la seva oferta formativa, desenvolupant metodologies per a l'aprovació, el control, l'avaluació i la millora periòdica de la qualitat del seus ensenyaments. Aquests mecanismes pretenen introduir addicionalment l'eventual suspensió del títol i l'atenció als suggeriments i reclamacions.

— Desenvolupament de l'ensenyament i altres actuacions orientades als estudiants
El centre ofereix procediments que permeten verificar que les accions empreses, inclosa la mobilitat, tenen com a finalitat essencial fomentar l'aprenentatge de l'alumne.

— Personal docent i investigador i personal d'administració i serveis
El centre disposa de mecanismes que garanteixen l'accés, la gestió i la formació del seu personal docent i investigador i del seu personal d'administració i serveis es realitzen amb les salvaguardes adequades perquè compleixin les funcions que són específiques per a ells.

— Serveis i recursos materials
El centre està dotat de mecanismes que permeten dissenyar, gestionar i millorar els seus serveis i recursos materials per al desenvolupament adequat de l'aprenentatge dels alumnes.

— Resultats de la formació
El centre està dotat de procediments que permeten assegurar-se aquesta presa de decisions i la millora de la qualitat dels ensenyaments es mesuren, s'analitzen i s'utilitzen els resultats d'aprenentatge, ocupabilitat i la satisfacció dels diferents grups d'interès.

— Informació pública
El centre està dotat de mecanismes que permeten garantir la publicació periòdica d'informació actualitzada sobre les titulacions i els programes.

3. Òrgan, unitat o persona responsable del sistema de gestió de qualitat

La UB, de conformitat amb l'article 46 del seu Estatut, ha establert l'Agència de Polítiques i de Qualitat, aprovat pel Consell de Govern d' octubre de 2009.

L'Agència, com a òrgan assessor i de supervisió, té entre les seves funcions la coordinació de la gestió de la qualitat de tota la seva oferta formativa (estudis de grau, màster, doctorat i formació continuada), del seguiment de la seva totalitat dels estudis de doctorat i de la seva avaluació.

Fins que els estudis de doctorat no s' adaptin al Reial Decret 99/2011 de Doctorat, per a cada estudi de doctorat s'estableix una comissió, el Comitè dels Estudis de Doctorat, formada per un mínim de tres membres, un dels quals  és el coordinador dels estudis de doctorat i exerceix les funcions de president. Aquesta comissió s'encarrega de fer el seguiment, garantir la qualitat —segons els protocols que estableix l'Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB—, realitzar l'anàlisi dels resultats, desenvolupar propostes de millora derivades d'aquests i informar anualment a la Comissió d'Estudis de Doctorat del centre.

La Comissió d'Estudis de Doctorat, delegada del Consell de Govern de la Universitat, se centra en l'establiment d'una coordinació adequada entre les comissions d'estudis de doctorat i els diferents òrgans a aquells que han delegat responsabilitats, tant en el centre o departament com en la Universitat; analitza l'informe realitzat per l'Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB, i fa el seguiment dels estudis de doctorat de la universitat per a realitzar les millores necessàries.

La Comissió de Qualitat de la Facultat assegura l'execució i l'eficàcia del sistema de Qualitat de la facultat.

Aquesta comissió, conjuntament amb els agents que s'han definit en el sistema de Qualitat, treballa de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i el desplegament del sistema de Qualitat amb l'elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica amb els objectius següents:

- Garantir que es mesurin, analitzin i s'utilitzin els resultats de l'aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d'interès per a la presa de decisions i continua millora de la qualitat dels ensenyaments que ofereix la facultat.
- Supervisar la implementació efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat.
- Assegurar-se que en qualsevol moment els ensenyaments són capaços de superar amb èxit el procés de seguiment i d'acreditació per part de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.


4. Mecanismes en el programa de doctorat que permetin obtenir informació relativa al desenvolupament dels programes de mobilitat i dels seus resultats

Des de l'Agència Polítiques i Qualitat de la UB s'elaboren les enquestes de satisfacció realitzades als doctorands/es al llarg del procés d'aprenentatge i recerca:

 1. Enquesta d'alumnes que son capaços d'obtenir el diploma d'estudis avançats (DEA).
 2. Enquesta dels graduats dels màsters universitaris.
 3. Enquesta als estudiants que estan duent a terme el període de recerca dels estudis de doctorat.

Tota la gestió del procediment de queixes, reclamacions o suggeriments s'estableix en un protocol d'actuació elaborat per l'Administració del Centre i aprovat per la Junta.

Elements bàsics del protocol d'actuació:

 1. Totes les queixes, reclamacions i suggeriments són gestionats per la Secretaria d'Estudiants i Docència, que canalitza les peticions per persones o entitats que han de respondre.
 2. La resposta elaborada en el pas anterior s'envia a la Secretaria d'Estudiants i Docència, que s'encarrega de la tramitació de la resposta del sol.licitant amb còpia al responsable al capdavant de l'òrgan afectat.

Si el centre no té assignades competències per a donar resposta a les queixes o reclamacions rebudes, la Secretaria d'Estudiants i Docència les envia per al seu coneixement i tràmit als òrgans competents, i avisa al/la sol.licitant que s'ha derivat la seva petició a l'òrgan corresponent.

Anualment el Deganat i l'Administració del Centre reben una relació dels formularis de queixes, reclamacions o suggeriments presentats, incloent les respostes, i un informe de cada una de les unitats implicades respecte de les actuacions dutes a la pràctica per a corregir les deficiències que s'hagin detectat.

D'altra banda, com a conseqüència de l'acord entre l'AQU Catalunya i els consells socials de les set universitats públiques catalanes, es duu a terme l'estudi de d'inserció laboral dels doctors del sistema universitari català .

Els resultats d'aquestes enquestes es consideren part de l'avaluació institucional dels estudis de doctorat i s'han de referir a la Comissió de Doctorat per tal que es pugui analitzar per a millorar el programa.

Per avaluar la producció científica dels doctorands/es s'han establert diferents mecanismes, com accés a una base de dades institucional en el moment d'inscriure la tesi per a que puguin mantenir actualitzat el seu currículum i la creació dels premis del Consell Social de la Universitat al millors treball científic derivats de tesis llegides a la UB, per tal de reconèixer la dedicació a l'estudi i recerca dels estudiants de postgrau i estimular la seva producció científica i la transferència de coneixement a la societat.

5. Mecanismes per a implementar les accions i millores derivades del procés de presa de decisions

Els mecanismes del SAIQU garanteixen que els resultats de les diverses enquestes, així com els diversos processos, siguin analitzats pels òrgans de govern de la facultat per millorar, si escau, els aspectes anteriors. La Comissió dels Estudis de Doctorat, així com la Comissió de Qualitat de la Facultat, són els responsables de programar les diferents accions per a millorar els diversos processos derivats dels estudis de doctorat.

Memòria de verificació del programa

Universitats Participants: Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona.
Universitat Coordinadora: Universitat de Barcelona


Coordinador del Programa de Doctorat:

Dr. Raül Ramos (UB)

Comissió Coordinadora del Programa de Doctorat:

President: Dr. Raül Ramos

Secretària: Dra. Dolors Vinyoles

Vocal: Dr. Xavier Font

Vocal: Dra. Gemma Armengol

Vocal: Dr. Francesc Salvador

Vocal: Dr. Joan Vallès Xirau

Vocal: Dra. Ruth Dolado

Vocal: Dr. Guillermo Peguero

Vocal: Dra. Rocío Pérez-Portela

Vocal: Dr. Juan Moles

 

Procediment d'admissió i seguiment del projecte de tesi :

Com a norma general la Comissió Coordinadora del Programa té establerta una reunió mensual amb anterioritat a la data límit de la presentació de sol.licituds de dipòsit de tesi de la Secretaria de la Facultat de Biologia.

 

La Comissió podrà reunir-se en d'altres dates, per a aquesta comesa, si les circumstàncies així ho requereixen.

 

Coordinadors de les diferents especialitats:

 

Suport administratiu: Rubén Solé i Anna Sendra

Una vegada formalitzada la matrícula de primer any, es crearà el document d'activitats del doctorant (DAD) personalitzat on quedaran registrades les activitats formatives que realitza el doctorant en el període d'elaboració de la seva tesi doctoral.

El DAD:
- consistirà en un registre detallat de les activitats formatives realitzades (veure llista més endavant) juntament amb les acreditacions corresponents,
- serà creat i gestionat conjuntament pel doctorant, el seu director i el seu tutor (si procedeix),
- estarà disponible en suport informàtic i paper,
- ha de ser revisat i avaluat periòdicament (aconsellable mínim una vegada per trimestre) pel director i tutor (si procedeix),
- serà presentat, amb l'aval (signatura) del director i tutor (si procedeix), anualmente a la Comissió Acadèmica del Programa de cada universitat participant, la qual emetrà un informe d'avaluació que serà comunicat al doctorant i al seu director i arxivat al DAD.

Els DADs han de contenir: l'acreditació de la realització dels complements de formació (si fos el cas), el registre de les activitats desenvolupades pel doctorant relatives a la llista que s'indica més avall i les seves acreditacions corresponents, els informes anuals realitzats al respecte pel/els director/s i tutor/s de la tesi, una còpia del document de compromís i els informes de les Comissions Acadèmiques pròpies del Programa.


NOTA: si el nombre i la diversitat de temàtiques de les tesis matriculades així ho aconsellen, les Comissions Acadèmiques del Programa pròpies de cada universitat podran designar, d'acord amb les quatre especialitats pròpies del Programa (Biodiversitat Humana, Biodiversitat Animal, Biodiversitat Vegetal i Conservació i Gestió de la Biodiversitat), per un període de quatre (4) anys, quatre (4) Comissions de Seguiment específiques formades per tres doctors del programa o fora del mateix que avaluaran els DADs dels doctorands i emetran els informes d'avaluació que seran incorporats al DAD.

El procedimient d'avaluació de les activitats formatives:
- de manera orientativa, en el període de setembre/octubre de cada any (però sempre respectant els calendaris de gestió del doctorat de les dues Escoles de Doctorat de les dues universitats), tots els matriculats en el programa i amb el Pla de recerca (projecte de tesis) aprovat, presentaran a la Comissió Acadèmica del Programa de la universitat on hagin materialitzat la matrícula, el registre de les activitats formatives realitzades i acreditades amb l'aval (signat) del director i tutor (si procedeix).
- les Comissions Acadèmiques del Programa pròpies de cada universitat avaluaran els DADs, o, en el seu cas distribuiran, en funció de la línia d'investigació i la temàtica del projecte de tesis, els DADs a les Comissions de Seguiment Específiques corresponents per a la seva avaluació. Les Comissions corresponents elaboraran, en un termini màxim d'un mes, un informe d'avaluació que serà comunicat al director de la tesi i al doctorant i que s'incorporarà al DAD.

Sobre l'avaluació de les activitats s'ha de tenir present que per a autoritzar el dipòsit de les tesis, el doctorant ha de tenir acreditades com a mínim tres competències específiques i dues transversals de les llistades en l'enllaç a continuació:
 

 

Comparteix-ho:

L'accés i admissió pel curs 2023-24 estarà obert entre els dies 20/03/2023 i el 31/01/2024. Totes aquelles sol·licituds fetes a partir del 31/07/2023 seran considerades pel segon període d'automatrícula (en cas d'haver de fer la matricula condicionada a una beca, excepcionalment es podria fer dins el primer període).

És imprescindible tenir resolt aquest tràmit, per poder realitzar la matrícula. 

Si teniu previst sol·licitar una beca, primer heu de fer el tràmit d'accés i admissió al programa. Aquest tràmit no comporta haver de formalitzar la matrícula si finalment no esteu interessats a fer el doctorat.

El primer període d'automatrícula del curs 2023-24 estarà obert del 1/09/2023 al 31/10/2023, a través d'aquest enllaç.

El segon període d'automatrícula del curs 2023-24 estarà obert del 12/02/2024 al 12/03/2024, a través d'aquest enllaç.