Genètica

1. PRESENTACIÓ

El Programa de Doctorat “Genètica” recull la resposta docent de la Universitat de Barcelona en la formació avançada dels doctorands en la recerca genètica.

La seva finalitat és la formació d'investigadors especialistes en els camps de la Genètica Evolutiva, la Genètica Molecular Humana, la Genètica del Desenvolupament i la Biotecnologia, capacitant-los per a la seva futura incorporació en universitats, instituts d'investigació i centres de gestió tant privats com públics. El Programa ofereix als estudiants l'oportunitat de treballar amb especialistes reconeguts en diversos àmbits relacionats amb les prioritats d'investigació actuals de les institucions de recerca implicades.

El Programa de Doctorat “Genètica” s'integra dins els estudis Oficials de Postgrau (POP) en Biologia de Sistemes de la Universitat de Barcelona. És un Programa de quatre anys (1 + 3) en règim de dedicació completa, regulat pel Reial Decret 56/2005, del 21 de Gener de 2006, el qual s'emmarca dins de les reformes de l'ensenyament de tercer cicle que tenen com a objectiu la creació d'un únic Espai Europeu d'Educació Superior. Inclou un període formatiu (primer any) seguit d'un període d'investigació (tres anys). Respecte al primer període el nostre programa està estretament lligat al màster oficial “Genètica i Genòmica” de la Universitat de Barcelona. Però també contempla la transferència d'estudiants que han cursat 60 ECTS d'un Màster Oficial o equivalent per la realització de la Tesi Doctoral i l'obtenció del títol de Doctor.

El Programa de Doctorat “Genètica” va obtenir la "Mención hacia la Excelencia a los Programas de Doctorado" per part de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación (BOE de 4 de enero de 2011), amb la referència MEE2011-0321. El Programa “Genètica” va ser valorat amb 92 punts sobre 100 per l’ANECA i va superar la ‘concurrencia competitiva’ del  Ministerio de Educación. Aquesta distinció continua vigent.

 

Prèviament havia estat distingit amb la “Mención de Calidad” concedida per la Dirección General de Universidades (referència MCD-2003 00366), que fora renovada fins que es va obtenir la "Mención hacia la Excelencia a los Estudios de Doctorado".

 

El Programa de Doctorat “Genètica” té com a llengües oficials el català, el castellà i l'anglès.

El Programa de Doctorat “Genètica” té com a objectiu primordial formar professionals amb una base sòlida en les àrees més innovadores de la biologia del desenvolupament,  l'evolució, la genètica humana i la biotecnologia. Aquestes àrees són científicament de gran actualitat i els estudiants reben una formació complerta en elles. Addicionalment aprenen els complements necessaris de genòmica, bioinformàtica i d’altres eines bàsiques per dur a terme estudies d’anàlisi genètica avançada. 

Per assolir els objectius proposats, s'imparteixen els coneixements multidisciplinaris teòrico-pràctics necessaris per a l'exercici laboral en àmbits específics de recerca especialitzada en centres universitaris i de recerca aplicada en la pràctica de professions emergents i en l'expansió, i en el treball de recerca de l'empresa privada.

 

Aspectes generals:

 

El Programa de Doctorat “Genètica” és una aposta de futur de la Universitat de Barcelona per la formació i la investigació en genètica.

Els estudiants reben una formació especialitzada en els mètodes actuals d'investigació i l'estat actual del coneixement que els capaciten per a la seva incorporació a les més prestigioses institucions d'investigació en els diversos camps de la genètica. També els permet la inserció laboral en àmbits força especialitzats de la recerca aplicada com per exemple el diagnòstic, la teràpia, la genètica forense o la conservació d’espècies. Alguns egressats poden integrar-se en l’àmbit de la divulgació científica i la docència especialitzada o de secundària.

Períodes: 

La realització del Programa de Doctorat inclou:

 • Un període formatiu, d'un any de durada, destinat a la iniciació, orientació i capacitació metodològica per a la investigació, durant el qual l'estudiant haurà de completar un total de 60 ECTS d'estudis de Postgrau Oficial, estan el nostre programa estretament lligat al màster oficial “Genètica i Genòmica” de la Universitat de Barcelona. El programa també contempla la transferència d'estudiants que ja hagin cursat 60 ECTS d'un altre Màster Oficial o equivalent
 • Un període d'investigació, de tres anys de durada, destinat a l'elaboració i presentació de la tesi doctoral. Durant aquest temps es completa la formació amb activitats tals com seminaris i cursets especialitzats relacionats amb l’àmbit de la recerca en genètica.

 

Mètode d'estudi:

La durada prevista del Programa de Doctorat és de quatre anys en règim de dedicació completa (un de postgrau oficial i tres de recerca). Tanmateix, en casos justificats, també es contempla la possibilitat de la realització del Programa en règim de dedicació parcial. En aquests casos, la durada prevista serà superior i estarà en funció del règim concret de dedicació.

El Programa de Doctorat "Genètica" té com a objectiu primordial formar professionals amb una base sòlida en les àrees més actuals de la biologia del desenvolupament, l'evolució, la genètica humana i la biotecnologia. Aquestes àrees són científicament de gran actualitat i els estudiants reben una formació complerta en elles. Addicionalment aprenen els complements necessaris de genòmica, bioinformàtica i d’altres eines bàsiques per dur a terme estudis d’anàlisi genètica avançada. 

Per assolir els objectius proposats, s'impartiran els coneixements multi-disciplinaris teòrico-pràctics necessaris per a l'exercici laboral en àmbits específics de recerca especialitzada en centres universitaris i d'investigació, en la pràctica de professions emergents i en expansió, i en el treball de recerca de l'empresa privada.

El Programa de Doctorat "Genètica" comprèn dos períodes formatius:

1- Un primer període en el que l'objectiu principal és el de consolidar i ampliar els coneixements de forma integradora. L'estudiant haurà de cursar un mínim de 60 ECTS de postgrau dins dels màsters vinculats al Programa de Doctorat "Genètica". La via més habitual és la de cursar el màster oficial “Genètica i Genòmica” de la Universitat de Barcelona. Els objectius docents en aquesta etapa estan concretats de forma específica en cadascun dels màsters.

2- Després d’haver cursat els 60 ECTS, l'estudiant realitzarà un segon període formatiu: el desenvolupament del projecte de la seva tesi doctoral. Aquest es realitzarà en un laboratori vinculat a una de les línies de recerca del Programa de Doctorat “Genètica”. L'objectiu d'aquest període és l'adquisició dels corresponents coneixements, habilitats i competències en la recerca genètica que capacitin a l'estudiant per:

 • La comprensió de la vàlua i de les limitacions del mètode científic.
 • Actuar d'acord amb la metodologia científica pel que fa a la definició dels problemes, la formulació d'hipòtesis, la selecció de l'estratègia i de la metodologia experimental, l'obtenció, avaluació i interpretació dels resultats, i l'elaboració de conclusions.
 • Cercar, obtenir, organitzar i interpretar informació científica en les bases de dades i en fonts diverses.
 • Comunicar els resultats, utilitzant els diversos mitjans al seu abast i amb coneixement de les seves limitacions.
 • Treballar en grup i interaccionar amb el seu entorn científic.
 • Mantenir una actitud social i científicament ètica.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat “Genètica” serà l'encarregada de validar els crèdits obtinguts en màsters no vinculats al Programa de Doctorat “Genètica”. Per l'admissió al Programa el sol·licitant haurà de tenir un Director del Projecte de Tesi i una carta de motivació. Si el Director no és professor de la Universitat de Barcelona necessitarà un Tutor vinculat al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística (Secció Genètica Biomèdica, Evolutiva i Desenvolupament) de la Universitat de Barcelona. El director/tutor serà el responsable acadèmic de la formació del doctorand.

Les línies generals de recerca vinculades al Programa de Doctorat "Genètica" són:

 • Biologia i genètica del desenvolupament
 • Biotecnologia
 • Evolució i desenvolupament
 • Genètica evolutiva
 • Genètica molecular humana

 

Relació de Tutors del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística (Secció Genètica Biomèdica, Evolutiva i Desenvolupament) de la Universitat de Barcelona:

 

Dr. Josep F. Abril

Dra. Teresa Adell

Dr. Ricard Albalat

Dra. Sofia Araújo

Dr. Joan Balanyà

Dra. Susanna Balcells

Dr. David Bueno

Dr. Cristian Cañestro

Dr. Carles Carreras

Dr. Francesc Cebrià

Dr. Bru Cormand

Dra. Montserrat Corominas

Dra. Noelia Fernández

Dr. Jordi Garcia

Dra. Gemma Marfany

Dr. Pere Martínez

Dr. Francesc Mestres

Dra. Marta Morey

Dra. Marta Pascual

Dra. Raquel Rabionet

Dra. Marta Riutort

Dr. Rafael Romero

Dr. Julio Rozas

Dr. Emili Saló

Dr. Alejandro Sánchez

Dr. Florenci Serras

Dr. Marc Valls

Com procedir:

La persona interessada s’ha de posar en contacte amb un professor vinculat a l’àrea de la genètica,  per veure si l’accepta com a director de la seva tesi doctoral. També ho ha de fer amb un possible tutor vinculat al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística (Secció Genètica Biomèdica, Evolutiva i Desenvolupament) de la línia de recerca on pensa desenvolupar la tesi doctoral.

Requisits d'admissió:

Els requisits d'admissió dependran fonamentalment de la trajectòria i expedient acadèmic de l'estudiant, així com de la seva motivació. Cal tenir un director i un tutor que seran els responsables, junt amb l’estudiant, del desenvolupament del projecte de tesi doctoral.   

 

Requisits acadèmics:

Estar en possessió del títol de llicenciat o graduat universitari, i acreditar haver cursat un mínim de 240 ECTS. Està contemplada la convalidació de crèdits cursats en altres màsters i cursos d'altres universitats catalanes, de l'estat espanyol i estrangeres. La valoració d’aquesta documentació la realitza la Secretaria d’Estudiants (Doctorat) de la Facultat de Biologia (Universitat de Barcelona) junt amb la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat “Genètica”.

En qualsevol cas, per començar el període d'investigació l'estudiant haurà d'haver completat un mínim de 300 ECTS, dels quals com a mínim 60 ECTS han de ser d'un programa oficial de postgrau.

Tot el procés d’accés i admissió es realitza mitjançant un aplicatiu informàtic que es troba a la pàgina web de la Facultat de Biologia.

Per informació addicional

 

 

Un cop obtinguda la resolució favorable del procediment d’accés i admissió al programa, cal matricular-se. Habitualment hi ha dos períodes, el primer a la tardor i el segon a finals d’hivern per estudiants de primer any. Les dates exactes varien cada curs i depenen de la Secretaria d’Estudiants (Doctorat) de la Facultat de Biologia (Universitat de Barcelona). La informació pot trobar-se a la web.

La matrícula implica la pertinença al programa de doctorat amb els corresponents drets i deures. També comporta tenir una adreça de correu electrònic de la Universitat de Barcelona i accés al Campus Virtual del Programa de Doctorat Genètica, on es troba tota la informació i els documents vinculats al programa. És important revisar els e-mails que es van enviat des d’aquest espai i visitar regularment aquest Campus Virtual.

Segons la normativa de l’EDUB (Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona) durant el primer curs matriculat l’alumne haurà de presentar un Pla de Recerca respecte als objectius a desenvolupar en el seu projecte de tesi doctoral. Als llarg de temps que duri la tesi, l’estudiant haurà de completar cada curs el Seguiment de la seva tesi doctoral, que serà avaluada per la Comissió de Seguiment del Programa, estretament relacionada amb la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat “Genètica”.

Un cop presentat el Pla de Recerca, si diferents circumstàncies ho fessin necessari, es pot modificar presentant la documentació corresponent. Aquestes modificacions han de ser aprovades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat “Genètica”.

Tota la documentació necessària es troba al Campus Virtual del Programa.

Un cop completat el projecte de tesi doctoral i redactat adequadament segons les normatives corresponents, el doctorand (amb l’autorització del director i tutor) pot procedir al cursar la proposta de dipòsit de la seva tesi. El calendari i la normativa corresponent es troben al Campus Virtual del Programa. Tota la documentació que acompanya la tesi es troba a l’esmentat Campus i a la pàgina web de la Facultat: 

https://www.ub.edu/portal/web/biologia/guia-tesi    

En les dates establertes segons el calendari prèviament esmentat, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat “Genètica” i la Comissió de Doctorat de la Facultat valoraran la proposta de dipòsit de la tesis doctoral. Si ambdues la valoren favorablement es pot procedir al seu dipòsit i a programar la defensa. Els tràmits de la defensa de la tesi cal realitzar-los a la Secretaria d’Estudiants (Doctorat) de la Facultat de Biologia (Universitat de Barcelona).  

Una informació detallada de les beques per realitzar la tesi doctoral es pot trobar a:

https://www.ub.edu/portal/web/biologia/beques-doctorat 

Coordinador del Programa de Doctorat “Genètica”: Dr. Marc Valls Matheu (doctorat.genetica@ub.edu)

 

Secretaria d’Estudiants (Doctorat) de la Facultat de Biologia (Universitat de Barcelona):

doctorat.biologia@ub.edu

Comparteix-ho:

L'accés i admissió pel curs 2023-24 estarà obert entre els dies 20/03/2023 i el 31/01/2024. Totes aquelles sol·licituds fetes a partir del 31/07/2023 seran considerades pel segon període d'automatrícula (en cas d'haver de fer la matricula condicionada a una beca, excepcionalment es podria fer dins el primer període).

És imprescindible tenir resolt aquest tràmit, per poder realitzar la matrícula. 

Si teniu previst sol·licitar una beca, primer heu de fer el tràmit d'accés i admissió al programa. Aquest tràmit no comporta haver de formalitzar la matrícula si finalment no esteu interessats a fer el doctorat.

El primer període d'automatrícula del curs 2023-24 estarà obert del 1/09/2023 al 31/10/2023, a través d'aquest enllaç.

El segon període d'automatrícula del curs 2023-24 estarà obert del 12/02/2024 al 12/03/2024, a través d'aquest enllaç.