Documentació específica o vinculada als criteris de selecció (M0Q05)

Documentació per a alumnes espanyols

  1. Fotocopia compulsada o resguard del títol d’accés al Màster (o expedient acadèmic, en cas de no haver finalitzat encara els estudis).
  2. Expedient acadèmic (amb assignatures i qualificacions)
  3. Curriculum
  4. Fotocopia del DNI o Passaport.

Documentació per a alumnes estrangers

  1. Fotocopia compulsada i legalitzada per via diplomàtica del Títol de Llicenciat o Graduat.
  2. Certificat acadèmic (amb assignatures i qualificacions) legalitzat per via diplomàtica. Per equiparar la nota mitja dels estudiants estrangers a la espanyola (escala 1 a 10), els estudiants amb un grau obtingut fora d'Espanya, han de fer el procés de "Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros" del Ministerio de Educación, Cultura i Deporte ENLLAÇ.
  3. Curriculum
  4. Fotocopia del DNI o Passaport
  5. En cas de que la documentació no estigui en llengua anglesa o espanyola, haurà de entregar-se la traducció oficial corresponent.

Per a completar la preinscripció, la documentació sol·licitada adjuntar telemàticament (on-line)