Universitat de Barcelona

Grau de Bioquímica

Objectius i competències

Objectius

 • Assolir una formació conceptual i metodològica que permeti l'exercici de la professió i l'accés a estudis de postgrau de l'àrea.
 • Adquirir una formació que permeti comprendre les tècniques estàndard de la bioquímica i utilitzar-les adequadament.
 • Formar-se en el disseny experimental i els aspectes bàsics quantitatius de la bioquímica.
 • Preparar-se adequadament per començar una carrera científica, professional o docent.
 • Adquirir habilitats en tecnologies d'avantguarda i en la utilització d'eines i recursos de recerca.
 • Implicar-se en el treball de laboratori segur i conèixer els aspectes ètics i bioètics d'aquesta àrea.
 • Tenir esperit emprenedor i interès per la transferència de tecnologia i la patentabilitat dels resultats de la investigació.

Competències

Competències generals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de cercar, usar i integrar la informació).
 • Capacitat per estudiar els organismes a nivell cel·lular i molecular a fi de comprendre els processos de la vida.
 • Coneixement de les bases bioquímiques de la diversitat biològica, des de l'escala molecular fins a la d'organisme.
 • Capacitat per desenvolupar-se amb seguretat en un laboratori.
   

Competències específiques

 • Coneixement dels principals circuits i sistemes del metabolisme, de la seva regulació i integració, així com de les seves relacions amb l'entorn.
 • Capacitat per comprendre i explicar els principis químics de les reaccions bioquímiques i les tècniques utilitzades.
 • Habilitat per aplicar tècniques instrumentals, analítiques i moleculars.
 • Capacitat per separar les substàncies aïllades de cèl·lules vives i determinar-ne les estructures i propietats químiques i funcionals.
 • Capacitat per combinar les substàncies aïllades de cèl·lules vives sota condicions controlades per conèixer com interactuen i quin n'és el resultat.
 • Domini de la recerca i interpretació de les bases de dades biològiques i químiques i de la comparació de dades dels sistemes biològics integrats (disciplines òmiques), juntament amb el de nocions de bioinformàtica.
 • Capacitat per dissenyar, planificar, dur a terme i avaluar investigacions i experiments.
 • Habilitat per avaluar i interpretar la literatura científica, així com per comunicar-la adequadament oralment o per escrit.
 • Coneixement de les eines bàsiques de la probabilitat i l'estadística per aplicar-les en l'anàlisi de dades procedents d'estudis bioquímics.
 • Coneixement de les eines matemàtiques bàsiques aplicades a la modelització de situacions experimentals en bioquímica.
 • Capacitat per fer servir tècniques quantitatives d'anàlisi de dades en bioquímica.
 • Comprensió del concepte de vida i dels seus principis fisicoquímics.
 • Comprensió dels mecanismes de l'herència genètica, especialment a escala molecular.
 • Capacitat per descriure l'estructura i funcionament dels éssers vius a escala molecular, cel·lular i tissular.
 • Comprensió de la regulació i integració de les funcions en els organismes.
 • Coneixement de les estructures i processos que conformen la cèl·lula eucariota.
 • Coneixement de les estructures i processos que conformen la cèl·lula procariota.
 • Capacitat per fer cultius cel·lulars, tissulars i de microorganismes.
 • Comprensió de la resposta dels éssers vius a molècules alienes al seu metabolisme.
 • Coneixement de les aplicacions dels sistemes biològics en les activitats humanes.
Comparteix-ho: