Universitat de Barcelona

Grau de Ciències Ambientals

Objectius i competències

Objectius

 • Conèixer els aspectes teòrics i pràctics de les ciències naturals i socials així com les eines necessàries per aplicar els coneixements a la pràctica. Ser capaç de coordinar els treballs d'especialistes en diferents àrees.
 • Formar-se adequadament en els aspectes científics, tècnics, socials, econòmics i jurídics de l'entorn. Això és així perquè un bon professional del medi ambient ha de ser capaç de tractar la problemàtica ambiental de forma interdisciplinària, d'acord amb la complexitat del seu àmbit de treball, tenint en compte la resta de les problemàtiques socials i econòmiques de la nostra societat.
 • Formar-se professionalment sota la perspectiva de la sostenibilitat i del canvi global.
 • Formar-se en educació i comunicació ambiental.

Competències

Competències generals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de cercar, usar i integrar la informació).
 • Coneixements de les interrelacions gestor-científic-tecnòleg-ciutadà en els problemes ambientals.
 • Capacitat de consideració multidisciplinària d'un problema ambiental.
 • Capacitat per integrar els resultats experimentals trobats en els estudis de camp o laboratori amb els coneixements teòrics.

 

Competències específiques

 • Coneixements generals bàsics de matèries de branca: matemàtiques, química, física, geologia i biologia.
 • Coneixement de la història del planeta Terra, la composició i els principals processos que la configuren.
 • Coneixement dels processos funcionals biològics des del nivell molecular al d’organisme.
 • Coneixement de la funció, diversitat i distribució dels éssers vius.
 • Coneixement i interpretació de les relacions entre els éssers vius i l'ambient en què viuen.
 • Coneixement de les bases geogràfiques relacionades amb el medi ambient tant en aspectes físics com històrics i socials.
 • Coneixement dels continguts i procediments de legislació ambiental i de l'ordenació i gestió del territori.
 • Comprensió, aplicació i interpretació dels conceptes econòmics bàsics aplicats a l'entorn.
 • Capacitat de valoració econòmica dels béns, serveis i recursos naturals.
 • Coneixement dels contaminants ambientals, de les tècniques d'anàlisi i quantificació en diferents matrius (residus, sòl, aigua, aire, etc.).
 • Capacitat d'integrar coneixements de diferents disciplines per descriure, mesurar, explicar i predir l'efecte dels contaminants sobre els organismes.
 • Capacitat per planificar, elaborar i manejar diagnosis dels recursos naturals.
 • Coneixement de la relació entre els processos productius i la seva repercussió en l'ambient.
 • Coneixement de les tecnologies aplicades a l'ambient.Capacitat per analitzar, interpretar i modelitzar les dades ambientals.
 • Capacitat per elaborar i gestionar projectes ambientals.
 • Capacitat per avaluar i gestionar el medi natural.
 • Capacitat per planificar, gestionar i conservar els recursos naturals.
 • Capacitat per manejar i interpretar sistemes d'informació geogràfica.
 • Capacitat per elaborar estudis d'avaluació d'impacte ambiental.
 • Capacitat per conèixer els sistemes de gestió ambiental.
 • Capacitat per planificar la restauració de medi natural.
 • Capacitat per elaborar, implantar, coordinar i avaluar plans de gestió de residus.
 • Capacitat per gestionar el proveïment i tractament de recursos hídrics.
 • Capacitat per realitzar tractaments de sòls contaminats.
 • Capacitat per avaluar la qualitat de l'aire i de l'aigua.
 • Capacitat per planificar l'ús tecnologies netes i energies renovables.
 • Capacitat per desenvolupar i implantar sistemes de gestió de la qualitat, en laboratoris, plantes de tractament i empreses.
 • Capacitat per identificar i valorar els costos ambientals.
 • Coneixement de les eines bàsiques de la probabilitat i l'estadística per aplicar-les en l'anàlisi de dades procedents d’estudis ambientals. Capacitat per aplicar tècniques quantitatives d'anàlisi de dades en ciències ambientals.
 • Coneixement dels efectes tòxics dels contaminants sobre l'ambient i els organismes, inclòs l'home.
Comparteix-ho: