Universitat de Barcelona

Grau en Ciències Biomèdiques

Objectius i competències

Objectius

El grau de Ciències Biomèdiques integra coneixements transversals procedents de la genètica, la bioquímica, la microbiologia, la fisiologia, la biologia cel·lular o l'estadística entre d'altres, per oferir una visió global de les causes de la patologia i les eines disponibles per estudiar-la, diagnosticar-la i tractar-la.

Al grau de Ciències Biomèdiques s'aborden diversos aspectes de trastorns clínics des de l'escala molecular, cel·lular i fisiològica fins a la seva distribució en les poblacions humanes per preparar professionals capacitats per treballar en diferents àmbits:

 • Recerca biomèdica.
 • Biòleg intern resident (BIR).
 • Laboratoris de diagnòstic.
 • Indústria farmacèutica: producció de medicaments, vacunes i proves de diagnòstic.
 • Indústria agroalimentària: producció d'aliments segurs en l'àmbit sanitari.
 • Indústria veterinària: producció de medicaments, vacunes i proves de diagnòstic.
 • Altres indústries: biotecnològiques, de productes i d'equipaments de laboratori biomèdic.
 • Instituts de salut pública.
 • Agències de monitoratge de problemes de salut.
 • Agències de control d'ús de medicaments.
 • Empreses de serveis i d'assessoria en productes per al diagnòstic o la recerca biomèdica.

Competències

Les competències són la capacitat de posar en pràctica els coneixements, habilitats, pensaments i valors que posseeix una persona per actuar en un context específic. Es tracta del conjunt de coneixements («saber»), habilitats («saber fer») i actituds i valors («ser») per afrontar problemes en un context acadèmic, professional i social.

D'acord amb el que estableix el Reial decret 861/2010, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, i seguint també la proposta de la Universitat de Barcelona (2008), el grau de Ciències Biomèdiques té un seguit de competències bàsiques i generals (aquestes darreres són també transversals a tots els graus UB), a més de diverses competències específiques que s'assoleixen al llarg de les diferents assignatures del grau.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

— Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.

— Capacitat per 'aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una forma professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

— Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

— Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

— Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

COMPETÈNCIES GENERALS i TRANSVERSALS

— Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

— Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a noves situacions).

— Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

— Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

— Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi i de manifestar visions integrades i sistèmiques.

— Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit).

Les COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES estan detallades a  la memòria de la titulació (pàgines 5 i 6). Aquestes competències s'assoleixen a les diferents assignatures del grau.

Comparteix-ho: