Universitat de Barcelona

Grau de Ciències Biomèdiques

Treball final de grau

Per a la matrícula de TFG caldrà que l’alumne hagi superat un nombre igual o superior a 210 crèdits a la titulació i tingui superades totes les assignatures que figuren com a requeriments en el seu grau (en funció de l'itinerari o menció).En cas excepcional, si l'alumne ha superat entre 198 i 210 crèdits, podrà fer efectiva la matrícula només amb el vist i plau del Cap d'estudis, que emetrà una autorització; en aquest cas haureu de formalitzar aquesta matrícula a la Secretaria sol·licitant cita prèvia al web de la Facultat.En el moment de la matrícula del TFG caldrà que es matriculi també la resta de crèdits que li faltin per finalitzar el Grau.

Per més informació, visiteu la pàgina web de Pràcticums i TFG

Comparteix-ho: