Universitat de Barcelona

Màster d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí ofereix un conjunt d'assignatures, teòriques i pràctiques, dissenyades per assolir dos objectius principals: a) que els estudiants 'graduats o llicenciats en disciplines científiques diverses' es familiaritzin amb l'aplicació en l'àmbit marí dels coneixements adquirits en els estudis previs, i b) que adquireixin coneixements complementaris nous, propis de l'oceanografia i la gestió del medi marí, que hauran de tenir en compte en la seva tasca professional o investigadora posterior. En qualsevol cas, els estudis fan èmfasi en l'estreta connexió que hi ha d'haver entre el coneixement i la recerca fonamentals, i la seva aplicació al plantejament i resolució de problemàtiques ambientals concretes en relació amb el medi marí.

Competències

Les competències principals que han d'assolir els estudiants del màster d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí són:

  • Capacitat d'utilitzar mètodes i tècniques contrastats en el camp de l'oceanografia i la gestió del medi marí.

  • Saber escollir en funció de les hipòtesis de treball, els objectius i el costos, els mitjans pràctics i tecnològics, de mesura i mostreig, més adequats per a l'obtenció de dades del medi marí.

  • Capacitat d'identificar problemes o qüestions d'interès en el camp de l'oceanografia i de plantejar, desenvolupar i dur a terme un estudi o programa de recerca amb objectius i mètodes adequats.

  • Capacitat d'aplicar coneixements avançats en el plantejament i resolució de conflictes i problemàtiques en relació amb el mar, que interessen o afecten la societat.Veure llistat complet de competències
Comparteix-ho: