Universitat de Barcelona

Màster d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí

Matrícula

DATES DE MATRICULA

Primer període de matriculació: del 20 al 30 de juliol de 2020

Segon període de matriculació: Del 14 al 20 de setembre de 2020

Enllaç de Matrícula

Es donarà prioritat als alumnes matriculats al primer període de matriculació.

S'admetran els candidats que tinguin previst acabar els estudis de grau al juliol o al setembre de 2020

La preinscripció es fa via Internet des del web dels màsters oficials a Preinscripció online (clicant a l'apartat preinscripció/matricula).

Tota la documentació s'ha de penjar directament a la web en format pdf. No s'acceptarà cap documentació rebuda per altres vies (correu postal, correu electrònic o fax).  

S’avisa que degut a reajustaments pressupostaris de la Universitat és possible que en el curs 2020-2021 algunes assignatures totalment pràctiques que impliquen sortides d’alguns dies fora del campus tinguin costos addicionals pels alumnes en concepte de viatges i estades. 

Procés de preinscripció

1- Primer cal fer la preinscripció online (*).

(*) el cost de la preinscripció és de 30,21 euros que no es descompten del preu total de matrícula en formalitzar-se aquesta.

 

Documentació per a alumnes espanyols a enviar per a formalitzar la preinscripció online:

1 -Còpia compulsada del títol acadèmic d'accés.

2 -Curriculum vitae.

3 -Certificació acadèmica oficial dels estudis realitzats (amb les assignatures i qualificacions).

4 - Fotocòpia del DNI o passaport

Els alumnes estrangers han d'entregar la següent documentació legalitzada per via diplomàtica:

5 -Títol de llicenciat, grau o equivalent i certificat acadèmic. (<http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/legalitzacio.htm> )
En el cas que aquesta documentació no estigui en llengua espanyola s'haurà d'entregar la traducció oficial corresponent. (<http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/traduccio.htm> )

 

NOTA: els alumnes estrangers, una vegada acceptats i prèviament a la realització de la matrícula, hauran de realitzar un pagament de 215,18€  en concepte de “Estudi d'Equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis del màster”

La comissió de coordinació del màster estudiarà el perfil de cada estudiant preinscrit i, si es considera necessari, es posarà en contacte amb cadascun d'ells/elles per a realitzar una entrevista.

3- Un cop hagi sortit la llista d'acceptats, es farà una enquesta d'intenció de matrícula sobre les assignatures a cursar durant l'any acadèmic 2020-21

 

* AVÍS IMPORTANT: PER A PODER FORMALITZAR LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MÀSTER, ÉS IMPRESCINDIBLE HAVER TANCAT L'EXPEDIENT I HAVER ABONAT ELS DRETS DEL TÍTOL DE GRAU O LLICENCIATURA. Hauran de presentar en un plaç màxim de dos setmanes des de l'inici de les classes, els originals d'aquests documents a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia. En cas de no fer-ho, rebran un mail recordatori i en el termini de 10 dies més si no ho han portat s'anularà la matricula.

La comissió del màster procedirà a la selecció de candidats tenint en compte

1 - El l'expedient acadèmic amb les assignatures cursades, els crèdits, i la nota obtinguda, de manera que es pugui calcular la mitjana ponderada.

2 - El  currículum en el que figurin dades sobre beques rebudes, projectes en els quals ha participat, treballs, etc, així com estudis addicionals als de la carrera principal, inclosos els idiomes que coneix i el nivell (per a l'anglès aquest nivell haurà de ser un B1 o equivalent)

3 - Altra informació addicional adjuntada pel candidat, com una carta personal de motivació i cartes de recomanació de persones amb les quals hagi treballat o estudiat.

Tot això serà valorat per la comissió de màster seguint un criteri general que donarà els següents pesos als diferents criteris, amb la finalitat d'obtenir una ordenació dels candidats:
- L'adequació de la titulació i l'expedient acadèmic (65%)
- Activitats complementàries: beques, estades Erasmus, formació complementària (10%)
- Col·laboració en estudis, projectes, empreses, relacionat amb el tema del màster (10%)
- Carta de motivació de l'alumne i referències de professors universitaris o investigadors (5%)
- Tenir experiència pràctica en el mar (haver estat embarcat, disposar de titulació de patró professional o d'esbarjo, titulació de submarinisme, etc) (5%)
- Possibilitat d'entrevista personal (5%)

L'admissió es produeix per ordre de classificació segons les puntuacions obtingudes.

Un cop els candidats són admesos, el coordinador del màster supervisa la proposta de matriculació de l'alumne, i pot recomanar no solament quines assignatures cursar en el propi màster en funció dels interessos de l'alumne i de la carrera d'origen, sinó que pot recomanar matricular alguna assignatura d'un altre màster afí que pugui complementar la formació en la direcció desitjada.

Comparteix-ho: