Universitat de Barcelona

Màster d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí està pensat especialment per a estudiants que tinguin un grau o llicenciatura en alguna ciència experimental o en enginyeria civil o geològica i que vulguin especialitzar-se en temes marins per poder aplicar o adaptar els coneixements universitaris i l'experiència professional a aquest àmbit.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí els estudiants han d'estar en possessió del títol de graduat (o llicenciat) en alguna de les disciplines següents: Biologia, Ciències Ambientals, Geologia, Farmàcia, Física, Química, Ciències del Mar, Enginyeria Civil o Enginyeria Geològica. Poden estar en possessió d'altres titulacions en ciències experimentals o enginyeries concedides per una universitat europea, o d'altres països, amb l'autorització o la convalidació prèvia de la Universitat de Barcelona.

En el cas de candidats amb titulacions diferents de les oficials o pròpies d'universitats espanyoles, o amb titulacions de fora d'Espanya o d'Europa que no siguin directament assimilables a les esmentades anteriorment, la comissió del màster considera cada cas tenint en compte l'adequació temàtica dels estudis cursats i la declaració d'intencions del candidat.

Per al bon aprofitament de la formació de màster, cal que els estudiants tinguin un nivell d'anglès B1 o equivalent, perquè tots els cursos fan servir documentació fonamental en aquesta llengua. Qualsevol petició d'inscripció al màster és considerada i analitzada de manera individualitzada per avaluar-la en igualtat de condicions amb la resta de candidatures.
Comparteix-ho: