Universitat de Barcelona

Màster en Agrobiologia Ambiental

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Agrobiologia Ambiental té com a objectiu prioritari donar una formació especialitzada, multidisciplinària i de nivell elevat en el camp de la producció vegetal sostenible, amb la finalitat de formar professionals que coneguin en profunditat les bases científiques, metodològiques i tècniques d'una agricultura sostenible basada en la promoció de l'eficiència dels recursos i la conservació i protecció del medi ambient en el context present i futur del canvi climàtic.

Aquest objectiu general es concreta en:
  Adquirir una formació científica actualitzada en l'àmbit de l'agrobiologia ambiental.
  Desenvolupar habilitats en les metodologies i les tècniques instrumentals aplicades a l'agrobiologia ambiental, des de les convencionals fins a les més actuals i innovadores.
  Dissenyar projectes, desenvolupar-los, obtenir unes conclusions i transmetre-les amb rigor científic i tècnic.

Competències

Competències bàsiques
 • Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis, o multidisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquest coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura, autodirigida o autònoma.
Competències generals
 • Habilitats de cerca, anàlisi i síntesi d'informació científica i tècnica altament especialitzada, incloent-hi la capacitat de comprensió, raonament i crítica científica.
 • Habilitats d'iniciació a la investigació en el camp de l'agrobiologia ambiental.
 • Capacitat per determinar els objectius, finalitats, prioritats del treball o tasques a fer, i per organitzar-ne els terminis i els recursos necessaris.
 • Capacitat per avaluar i seleccionar la teoria i la metodologia més apropiades per a la resolució de problemes concrets en l'àmbit de l'agrobiologia ambiental, incloent-hi la destresa en el maneig de l'instrumental específic i l'obtenció i interpretació dels resultats experimentals.
 • Actitud crítica en projectes especialitzats en l'àmbit de l'agrobiologia ambiental i capacitat per emetre judicis raonats i defensar-los amb rigor i llenguatge científic.
 • Capacitat per valorar les responsabilitats socials, legals i ètiques, així com l'impacte sociològic i ambiental que pugui generar l'ús de determinades tècniques i aplicacions en l'àmbit de l'agrobiologia ambiental.
Competències específiques
 • Capacitat per valorar l'estat actual i les perspectives de futur de l'agrobiologia ambiental en relació amb la millora i gestió dels conreus, com també amb les seves implicacions socioeconòmiques i ambientals.
 • Capacitat per a portar i millorar els conreus mitjançant els mètodes convencionals i les tecnologies més avançades, com ara les eines moleculars, el cultiu in vitro i la transgènesi.
 • Capacitat per analitzar els efectes dels factors ambientals i l'impacte generat pel canvi climàtic en el metabolisme vegetal, i la seva repercussió en la millora de la producció i la qualitat dels conreus.
 • Capacitat per valorar la qualitat dels sòls amb la finalitat de prevenir i controlar les deficiències nutricionals per millorar la producció i la qualitat dels conreus.
 • Capacitat per descriure els mecanismes de resposta de les plantes a diferents situacions d'estrès ambiental, els procediments per atenuar-lo, i col·laborar així en el desenvolupament de productes comercials per mitigar l'estrès als cultius.
 • Coneixement de les bases i habilitats en l'aplicació de tecnologies rellevants, com ara les tècniques de percepció remota, ecofisiològiques i moleculars, per dur a terme el seguiment, avaluar la producció i diagnosticar l'estat nutricional i l'estrès al qual poden estar sotmesos els conreus.
 • Capacitat per dissenyar i obtenir plantes transgèniques, i per valorar-ne l'eficàcia i els riscos d'aplicar-les en la millora vegetal, mitjançant la manipulació del metabolisme vegetal, l'adaptació a l'ambient advers i la millora de paràmetres qualitatius, i també en l'ús com a biofactories.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per dissenyar i dur a terme un treball de recerca en agrobiologia ambiental: formular una hipòtesi, seleccionar la metodologia i dur a terme la recerca, executar un protocol d'anàlisi estadística, interpretar i redactar els resultats (de manera clara i concisa), discutir-los i elaborar unes conclusions raonades.
 • Capacitat per transferir els coneixements adquirits (científics, metodològics i tècnics) al sector agroalimentari, col·laborant amb empreses del sector o creant i gestionant una empresa.
Comparteix-ho: