Universitat de Barcelona

Màster en Agrobiologia Ambiental

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster d'Agrobiologia Ambiental s'adreça a graduats i llicenciats universitaris, enginyers, enginyers tècnics, diplomats i títols equivalents a les àrees de les ciències de la vida, ciències agràries, ciències ambientals, ciències experimentals i afins que tinguin, des d'un punt de vista acadèmic i formatiu, una formació prèvia suficient per accedir a aquesta titulació i puguin integrar adequadament els coneixements i les competències del pla d'estudis, i que estiguin altament motivats per a l'aprenentatge i els coneixements en el camp de l'agrobiologia ambiental. També s'adreça a professionals d'aquest camp interessats en una formació actualitzada i d'alta qualitat.

La llengua del màster és el castellà, però és aconsellable que els alumnes tinguin un bon nivell d'anglès que els permeti una bona comprensió oral i escrita. També s'aconsella tenir els coneixements bàsics d'ofimàtica que s'utilitzen habitualment en les titulacions de grau.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Les titulacions més adequades que responen al perfil d'ingrés són:
  • Graduats o llicenciats en Biologia, Ciències Ambientals, Biotecnologia, Bioquímica, Química, Microbiologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, i Enologia.
  • Enginyers agrònoms, enginyers químics i enginyers forestals.
  • Enginyers tècnics agrícoles i enginyers tècnics forestals.
  • Enginyers tècnics en explotacions agropecuàries, en hortofruticultura i jardineria, i en industries agràries i alimentàries.
Comparteix-ho: