Universitat de Barcelona

Màster en Agrobiologia Ambiental

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Fins al 2 de setembre de 2022.

Resolucions: 28 de juny i 6 de setembre.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

  • Sol·licitud de preinscripció
  • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
  • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

Per ser admès al màster d'Agrobiologia Ambiental, a més de complir els requisits legals de la titulació i de fer correctament la preinscripció, es valoren els criteris següents:
  • Expedient acadèmic (70 %)

  • Experiència professional o investigadora prèvia (15 %)

  • Carta o cartes de referència de professors universitaris o investigadors de centres d'investigació (10 %)

  • Interès de l'alumne pel màster, valorat mitjançant una carta de motivació (5 %)


A la carta de motivació, el sol·licitant s'ha de presentar, comentar la seva formació i trajectòria professional, i destacar-ne tot allò que pugui ser útil i relacionat amb el màster. A més, ha de fer esment de les raons per les quals ha seleccionat aquest màster, l'interès per cursar-lo i les possibles implicacions en el seu futur personal i professional.

Procediment de resolució

La Comissió de Coordinació del màster examina les sol·licituds de preinscripció dels candidats i els selecciona, atenent al perfil d'ingrés establert i als criteris de selecció. La resolució dels alumnes admesos es publica al web del màster i es comunica per escrit als estudiants a través de la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Matrícula

Juliol: del 18 al 22.Setembre: del 12 al 16.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: