Universitat de Barcelona

Màster d'Agrobiologia Ambiental

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Fins al 16 de juny de 2021.
Resolució: 25 de juny.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

  • Sol·licitud de preinscripció
  • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
  • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

Per ser admès al màster d'Agrobiologia Ambiental, a més de complir els requisits legals de la titulació i de fer correctament la preinscripció, es valoren els criteris següents:
  • Expedient acadèmic (70 %)

  • Experiència professional o investigadora prèvia (15 %)

  • Carta o cartes de referència de professors universitaris o investigadors de centres d'investigació (10 %)

  • Interès de l'alumne pel màster, valorat mitjançant una carta de motivació (5 %)


A la carta de motivació, el sol·licitant s'ha de presentar, comentar la seva formació i trajectòria professional, i destacar-ne tot allò que pugui ser útil i relacionat amb el màster. A més, ha de fer esment de les raons per les quals ha seleccionat aquest màster, l'interès per cursar-lo i les possibles implicacions en el seu futur personal i professional.

Procediment de resolució

La Comissió de Coordinació del màster examina les sol·licituds de preinscripció dels candidats i els selecciona, atenent al perfil d'ingrés establert i als criteris de selecció. La resolució dels alumnes admesos es publica al web del màster i es comunica per escrit als estudiants a través de la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Matrícula

Hi ha dos períodes de matrícula. Els alumnes admesos en el primer període de preinscripció poden fer la matrícula en el primer o en el segon període.

Primer període: juliol
Segon període: setembre

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: