Universitat de Barcelona

Màster en Agrobiologia Ambiental

Pla d'estudis

El màster d'Agrobiologia Ambiental té una durada d'un curs acadèmic i una càrrega lectiva de 60 crèdits distribuïda en 18 crèdits obligatoris, 24 crèdits optatius i 18 crèdits del treball final de màster.

El pla d'estudis consta de matèries desglossades en assignatures que estan programades durant els dos semestres del curs acadèmic. No hi ha solapament temporal entre assignatures.

Consta de la següent estructura

  • Matèries obligatòries (18 crèdits), que constitueixen la base del màster i consten de 3 assignatures.
  • Matèries optatives (24 crèdits), a escollir entre una oferta de 36 crèdits que engloben diverses àrees de coneixement relacionades amb l'agrobiologia ambiental com la producció sosntenible de cultius, control biològic de malalties, fitoremediació, teledetecció, fenotipatge, agrigenòmica, bioestimulants, postcollita, aliments funcionals, desenvolupament de productes i gestió d'empreses.
  • Treball final de màster obligatori (18 crèdits), que s'ha de fer en grups de recerca d'entitats públiques, privades o en empreses del sector.

L'oferta total de crèdits optatius és de 36 crèdits i els alumnes han de superar-ne 24, cursant qualsevol de les assignatures que formen les matèries optatives. L'oferta d'optativitat és 1,5:1 i permet que l'alumne pugui fer el seu currículum formatiu de manera flexible, enfocat a les seves prioritats respecte al seu futur professional.

 

Comparteix-ho: