Universitat de Barcelona

Màster en Agrobiologia Ambiental

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional. Això es regula en les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments de màster universitari de la UB.

A nivell de Facultat de Biologia, d’acord amb la reglamentació de la Universitat de Barcelona,  els criteris que s’apliquen per a la resolució del reconeixement de crèdits son:

El reconeixement s’ha de dur a terme valorant l’adequació de competències i continguts de les matèries i les assignatures que ha superat l’estudiant en relació amb les matèries i les assignatures definides en el pla d’estudis del títol de màster al qual accedeix.

En cas de resoldre el reconeixement per crèdits parcials de matèries del títol de màster, la resolució ha d’incloure la relació d’assignatures que ha de cursar l’estudiant per completar els crèdits que estableix la titulació per obtenir el títol.

Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la Universitat de Barcelona o a qualsevol altre universitat espanyola, que no han estat objecte de reconeixement, s’han de transferir a l’expedient acadèmic de l’estudiant, sempre que no hagin conduit a l’obtenció d’un títol oficial.

No s’han de transferir al nou expedient acadèmic de l’estudiant els crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials previs que no han conduit a obtenir un títol quan la persona interessada manifesti prèviament la voluntat de simultaniejar ensenyaments.

Procediment de sol·licitud i resolució de reconeixement o transferència de crèdits en estudis oficials o propis o d’acreditació d’experiència professional prèvia

L’alumnat ha d’adreçar la sol·licitud a la comissió de coordinació del màster i s’ha de presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat  de Biologia  amb la documentació que figura en l’annex de les Normes per al reconeixement i per la transferència de crèdits en els ensenyaments de màster universitari de la Universitat de Barcelona (https://www.ub.edu/portal/documents/6006358/0/RC_EEES_cat.pdf/2e480292-dcdc-9e10-8c22-b3899eb0b945) . En la sol·licitud ha d’indicar si ha cursat altres estudis oficials i no els ha finalitzat i si vol simultaniejar aquests ensenyaments. La sol·licitud comprèn tota la formació prèvia assolida en ensenyaments universitaris oficials o propis i l’acreditació de l’experiència laboral i professional prèvia.

 

En cas que es sol·liciti reconeixement de crèdits, la Secretaria d’Estudiants i Docència ha de trametre les sol·licituds a la comissió de coordinació del màster, que ha d’emetre la resolució corresponent, i indicar els crèdits corresponents a assignatures o matèries que queden reconeguts, i, si escau, la formació que queda transferida.

 

Així mateix, la resolució ha d’incloure la relació d’assignatures que l’estudiant ha de cursar en el cas de reconeixement parcial de matèries. Si únicament sol·licita la transferència de crèdits, la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia ha d’incorporar la formació assolida a l’expedient acadèmic, sense necessitat de resolució prèvia de la comissió de coordinació del màster.

L’alumne sol·licitarà el reconeixement de crèdits al realitzar la matricula al màster presentant el formulari sol·licitud de reconeixement estudis de màster. 

La resolució del reconeixement de crèdits es durà a terme un cop finalitzat el segon període de matricula al màster, entre setembre-octubre.

La persona interessada pot interposar un recurs d’alçada contra la resolució de la comissió de

coordinació del màster davant la comissió acadèmica de consell de govern o davant l’òrgan en qui aquesta delegui, en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació.

La comissió de coordinació del màster pot rectificar, en qualsevol moment, els errors materials que es detectin en les resolucions. Aleshores ha d’emetre una nova resolució que deixa sense efecte l’anterior.

Comparteix-ho: