Universitat de Barcelona

Màster en Agrobiologia Ambiental

Treball final de màster

El Treball Final de Màster (TFM, 18 ECTS, 450h) té com a objectiu professionalitzar l'alumne en el camp de l'agrobiologia ambiental, pel que s'ofereixen diversos projectes relacionats amb els àmbits de la producció sosntenible de cultius, control biològic de malalties, fitoremediació, teledetecció, fenotipatge, agrigenòmica, bioestimulants, postcollita, aliments funcionals, desenvolupament de productes i gestió d'empreses.

  • Desenvolupament temporal, gestió i organització

El Treball Final de Màster (TFM) consta d'una part experimental i de la redacció d'una memòria en forma de treball científic segons la normativa TFM de la Facultat de Biologia, aprovada per la Comissió Acadèmica de la Facultat de Biologia el 26 de setembre del 2012.

La part experimental es pot dur a terme a la Universitat de Barcelona (UB), sota la direcció d'un professor de màster, o en una entitat externa (centre d'investigació, empresa, ...). Per poder realitzar el TFM en una entitat externa és necessari que existeixi un Conveni

- Projecte formatiu Intern de la UB

- Projecte formatiu Intern d'una Entitat externa

La coordinació del màster informarà als alumnes de les característiques del TFM (pla docent de l'assignatura) a l'inici del curs, a la sessió de presentació del màster.

  • Matrícula del TFM

Es realitzarà simultàniament a la resta d'assignatures del màster.

  • Selecció del treball a realitzar i assignació del tutor/a

Es realitzaran durant el primer trimestre del curs acadèmic segons el següent protocol:

1) Oferta de TFM

El coordinador/a del màster o persona en qui aquest/a delegui oferirà un llistat de TFMs a l'alumnat. Els alumnes també tenen l'opció de proposar un TFM, la idoneïtat del qual serà avaluada per la comissió del màster.

2) Selecció de TFM per part de l'alumnat

Els alumnes valoraran l'oferta, seleccionaran els TFM del seu interés i, si correspon, es realitzaran entrevistes per adequar la selecció.

3) Assignació del tutor/a en base a l'afinitat respecte el tema tractat al TFM

L'assignació del tutor estarà a càrrec de la coordinació del màster. 

- En els TFM dirigits per professors del màster, el director/a-tutor/a del treball serà el propi professor.

- En els TFM realitzats en una entitat externa a la UB, a més del tutor/a de l'entitat externa, l'alumne tindrà un tutor/a acadèmic intern que col·laborarà en el desenvolupament del TFM.

4) Firma del projecte formatiu on consta el nom de l'alumne, del/s tutor/s o tutora/es, resum del treball a realitzar, el lloc de la realització del treball, horari, etc. Si el TFM es realitza en una entitat que no té conveni amb la UB, s'haurà d'establir el conveni simultàniament al projecte formatiu.

  • Realització del TFM - Tutories del director/a-tutor/a i del tutor/a acadèmic (intern)

El TFM s'ha d'iniciar un cop signat el conveni i el projecte formatiu.

Es realitza durant el segon semestre del curs acadèmic. Excepcionalment, per la seva temàtica, es pot iniciar prèviament.

La tutoria és individual, presencial i/o on line.

El tutor actua a les tres etapes del treball

 

Etapes del treball

Sesions de  tutoria

Núm. mínim

Etapa inicial –  disseny i planificació del treball

1

Etapa intermitja - desenvolupament i seguiment del treball

1 – 2 *

Etapa final - redacció de la memòria

2

 

* 1 sessió en el cas del tutor/a acadèmic i 2 en el cas del tutor/a-director/a del TFM.

Els alumnes comunicaran als seus tutors qualsevol tipus d'incidència i, el tutor, si s'escau, ho comunicarà a la coordinació del màster.

  • Avaluació

L'avaluació es basa en la redacció d'una memòria del treball experimental realitzat i la seva defensa oral. La memòria, en forma de treball científic, s'ha de redactar segons la normativa de TFM.

L'avaluació del TFM està a càrrec d'una Comissió d'Avaluació i dels Tutors. En els TFM realitzats a la UB del tutor/a-director/a del treball i en els TFM realitzats a entitats externes, del tutor/a de la entitat externa i del acadèmic/a, a través de les següents rúbriques:

- Rúbrica Comissió Avaluació

- Rúbrica Director TFM

- Rúbrica Tutor Extern TFM

- Rúbrica Tutor Extern + Intern TFM

La Comissió d'Avaluació és nominada per la Comissió de Coordinació del Màster, consta de 3 membres i avaluen la memòria escrita i la defensa oral. Cada Comissió d'Avaluació avalua 5-6 TFMs. El tutor no pot formar part de la Comissió d'Avaluació que qualifica el TFM que ha dirigit.

Els tutors valoren el treball i la memòria escrita. En els TFM d'una entitat externa, el tutor/a extern avalua el treball experimental realitzar a l'entitat (80% nota final) i l'intern la memòria (20% nota final). El conjunt d'aquestes dues notes constitueix el 20% de la nota final.

La nota final del TFM s'obté d'un 80% nota Comissió Avaluació + 20% nota tutor/a.

L'avaluació es basa en un sistema de rúbriques per unificar criteris entre comissions i tutors. En el cas de les Comissions Avaluadores, cada membre qualifica els diversos ítems (de 0 a 10) i la nota final serà la mitjana dels tres.

  • Període d'avaluació

Hi ha dos períodes d'avaluació: juny/mitjans juliol i setembre.

Els alumnes que vulguin ser avaluats al juny/juliol ho sol·licitaran per escrit a la coordinació del màster. El document ha de contenir la firma del director/a del treball o la dels tutors externs-interns. La data límit de presentació d'aquesta sol·licitud serà pública al Campus Virtual.

La coordinació del màster publicarà al Campus Virtual les dates d'avaluació, la composició de les Comissions Avaluadores, els alumnes assignats a cada comissió i la data límit d'entrega de les memòries. 

Els alumnes hauran d'entregar a la Secretaria de la Secció de Fisiologia Vegetal (Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona) 4 còpies escrites de la memòria i una còpia en format digital (CD, pendrive, ...). Totes les copies hauràn d'estar signades per l'alumne/a i el/s tutor/s.

L'arxiu informàtic del TFM s'haurà d'enviar per correu electrònic a la coordinadora del màster.

Les memòries escrites es lliuraran fins a una setmana prèvia a la defensa oral del TFM.

Comparteix-ho: