Universitat de Barcelona

Màster de Neurociències

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster s'adreça a estudiants molt motivats que vulguin completar la formació adquirint coneixements de disciplines diferents de les cursades fins al moment i aprofundir en algunes de les ja adquirides durant la formació prèvia.

És recomana que l'estudiant tingui coneixements previs en alguns dels àmbits següents:


  • Biologia cel·lular, biologia molecular, química elemental, física elemental, fisiologia humana o animal, psicobiologia, farmacologia.
  • Psicologia, neuroanatomia humana o animal, biofísica, histologia i organografia microscòpica humana o animal, biologia del desenvolupament, genètica, química orgànica, estructura i funcions de les proteïnes, neurologia, neuropatologia, biologia animal.

També es recomana dominar algun programa especialitzat i tenir una bona comprensió lectora de textos escrits en anglès.

Es valora positivament haver cursat assignatures en universitats diferents de la d'origen, per exemple, haver fet un programa Erasmus i presentar una carta de recomanació de grups de recerca en neurociències.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Es pot accedir al màster des dels graus o llicenciatures següents: Biologia, Bioquímica, Ciències Mèdiques Bàsiques, Medicina, Farmàcia, Psicologia, Veterinària, Odontologia, Biotecnologia, Biomedicina o equivalent, Genètica, Fisioteràpia, Enginyeria Biomèdica o altres graus relacionats amb les ciències de la vida i les enginyeries. Es consideraran altres titulacions quan la petició sigui avalada per un grup de recerca en l'àmbit de les neurociències.

Per a un bon seguiment del màster és necessari, però no imprescindible, haver cursat les assignatures de Biologia Cel·lular i de Psicologia. Si en l'expedient acadèmic d'un estudiant no consten aquestes assignatures, caldrà seguir dos complements formatius en aquests continguts. Els complements formatius equivalen a 2,5 crèdits cada un i s'han dissenyat específicament per a aquest màster.

Comparteix-ho:

Avisos