Universitat de Barcelona

Màster d'Antropologia Biològica

Avaluació

L’avaluació del Màster és contínua, en els plans docents de cada assignatura s’indiquen els ítems que s’avaluen així com el percentatge que representen de la nota final. A l’apartat dedicat al TFM existeix un annex que conté els ítems que s’avaluen tant a la memòria escrita com a la defensa oral, així com el seu percentatge en la nota final.
Comparteix-ho: