Universitat de Barcelona

Màster en Aqüicultura

Organització i metodologia docent

S'utilitzaran diferents metodologies que es detallen a continuació. Les activitats específiques a realitzar s’expliquen en els plans docents de cada assignatura.

  • Classes magistrals: exposició dels continguts de l'assignatura de forma oral per part d'un professor o professora sense la participació activa de l'alumnat
  • Conferencies: exposicions públiques sobre un tema de caràcter científic, tècnic o cultural dutes a terme per unes persones expertes
  • Classes expositives: presentació de forma oral de un tema o treball per part de un o més estudiants, davant de la resta de companys del grup. En ocasions es complementa amb una presentació escrita prèvia
  • Cerca d'informació: organitzada de manera activa per que l’alumne pugui accedir a les fonts documentals i a les publicacions d’interès, permet l'adquisició d'habilitats i actituds relacionades amb l'obtenció d'informació.
  • Estudi de casos: mètode utilitzat per estudiar un individu, una institució, un problema, etc. de manera contextual i detallada (cal desenvolupar processos d'anàlisis). També és una tècnica de simulació en què cal prendre una decisió respecte d'un problema (es presenta un cas amb un conflicte que cal resoldre: cal desenvolupar estratègies de resolució de problemes complexos).
  • Treball en grup: Activitat d'aprenentatge que s'ha de fer mitjançant la col·laboració entre els membres d'un grup
  • Treball escrit: activitat consistent en la presentació d'un document escrit que permet desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi, així com la creació de criteris propis a partir d'informació prèvia
  • Aprenentatge basat en problemes: utilitzat com mètode que promou l’aprenentatge basat en problemes com a mètode de promoure l'aprenentatge a partir de problemes seleccionats de la vida real. És necessari que cada alumne identifiqui i analitzi el problema, formuli interrogants per convertir-los en objectius d'aprenentatge, busqui informació per donar-li resposta i interaccioni, socialitzant així aquest coneixement per aconseguir les competències de l’assignatura
  • Pràctiques: Permeten aplicar i configurar, a nivell de treball real, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context concret. Es realitzaran pràctiques de laboratori del bloc de creixement durant el programa de l'assignatura. Es realitzaran també pràctiques intensives e laboratori que integraran els coneixements de les tres assignatures acadèmiques del màster, després de finalitzar la docència teòrica de les mateixes.
  • Sortides a centres d'aqüicultura. Es realitzaran qüestionaris per valorar coneixements adquirits
Comparteix-ho: