Universitat de Barcelona

Màster en Aqüicultura

Sistema d'avaluació

Elements que seran objecte d’avaluació

  • Instruments de paper: examen, proves objectives
  • Treballs realitzats per l'estudiant: memòries de pràctiques i teoria, dossiers, resolució de casos i problemes, comentaris crítics d'articles
  • Proves orals: realització i defensa oral de treball
  • Pràctiques i sortides
  • Instruments basats en l'observació: llistats de control, escales d'estimació, registres
  • L'assistència i participació a classes teòriques i pràctiques
Comparteix-ho: