Universitat de Barcelona

Màster en Aqüicultura

Avaluació

La nota final del Màster s'obté a partir de la mitjana obtinguda en els tres mòduls docents a realitzar en cadascuna de les universitats i la nota del Treball Final del Màster.

Per garantir la consecució dels objectius plantejats, el Màster en Aqüicultura proposa una diversitat de metodologies docents.

En el conjunt dels tres mòduls de formació específica s'utilitza una elevada varietat d'eines d'avaluació:

 

  • Instruments de paper (examen, qüestionaris d'elecció entre diferents respostes, de distinció veritable / fals, d'aparellament ...), així com proves objectives (respostes simples, completar la frase ...), proves d'assaig, mapes conceptuals i similars, activitats de aplicació, estudi de casos i resolució de problemes.
  • Proves orals com entrevistes o exàmens, posades en comú, exposicions
  • Instruments basats en l'observació: llistats de control, escales d'estimació o registres.
  • Treballs realitzats per l'estudiant: memòries, dossiers, projectes, carpeta d'aprenentatge
  • Instruments de co-avaluació
Comparteix-ho: