Universitat de Barcelona

Màster en Aqüicultura

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El perfil de les persones interessades a cursar el màster és el d'estudiants amb una formació general en ciències de la vida, de la salut o d'enginyeria agrònoma, amb una formació específica en el coneixement de la biologia, l'ecologia i la fisiologia dels organismes aquàtics o dels sistemes de producció aqüícola (tecnologia i instal·lacions). Es requereix, a més, un nivell d'anglès bàsic.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster d'Aqüicultura els estudiants han d'haver obtingut prèviament un títol oficial de grau, llicenciatura o equivalent en algun dels àmbits relacionats amb les ciències de la vida, les ciències ambientals, les ciències del mar, la veterinària o les enginyeries agrònomes.

El criteri d'admissió té en compte els estudis previs que s'indiquen com a titulacions d'accés. De manera excepcional, per a estudiants d'altres titulacions diferents de les indicades anteriorment, la comissió del màster ha d'elaborar un informe favorable per admetre'ls.

Es considera necessari un nivell d'anglès bàsic equivalent a B2.

Comparteix-ho: