Universitat de Barcelona

Màster de Biodiversitat

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Aquest màster està pensat per a graduats i llicenciats en l'àmbit de les ciències de la vida, de les ciències ambientals, experimentals i afins, així com professionals (docents, treballadors de l'Administració pública, ONG, consultors ambientals, etc.) interessats en una formació actualitzada i d'alta qualitat en biodiversitat.

Els estudiants que vulguin ingressar al màster han de tenir una formació prèvia en una àrea de l'àmbit de les ciències de la vida, ciències experimentals o ciències ambientals.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster de Biodiversitat els estudiants han d'haver obtingut prèviament un dels títols oficials següents:


 • Grau de Biologia

 • Grau de Biologia Ambiental

 • Grau de Ciències Ambientals

 • Grau de Ciències del Mar

 • Grau de Genètica

 • Llicenciatura de Biologia

 • Llicenciatura de Farmàcia

 • Llicenciatura de Veterinària

 • Llicenciatura de Biotecnologia

 • Llicenciatura de Ciències Ambientals

 • Llicenciatura de Ciències del Mar

 • Llicenciatura de Geologia

 • Llicenciatura de Química

 • Enginyeria Agrònoma

 • Enginyeria Forestal

 • Enginyeria Química

 • Enginyeria Geològica

Els estudiants que procedeixin de diplomatures, enginyeries tècniques o equivalents hauran de cursar trenta crèdits com a complement formatiu màxim. Aquests crèdits s'oferiran dins les actuals assignatures del grau oficial de Biologia i pretenen donar a l'estudiant la base necessària dins la botànica, la zoologia i l'ecologia perquè pugui continuar amb aprofitament la formació del màster.

Comparteix-ho: