Universitat de Barcelona

Màster de Biodiversitat

Reconeixement de crèdits

La normativa de reconeixement i transferència aprovada a la UB està publicada a la URL https://www.ub.edu/portal/documents/6006358/0/RC_EEES_cat.pdf/2e480292-dcdc-9e10-8c22-b3899eb0b945.
El Consell de Govern de 12 febrer 2012 va aprovar la modificació de les normes i criteris de reconeixement dels estudis de màsters universitaris, adaptada estrictament a la modificació del Reial Decret 1393/2007 (Reial Decret 861/2010).
Aquesta normativa té en compte totes les consideracions a què fa referència el Reial Decret 861/2010, i especifica que són objecte de reconeixement:
Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, a la Universitat de Barcelona o en qualsevol altra universitat excepte els del treball de fi de màster.
A més són objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments superiors conduents a altres títols emparats per l'article 34.1 de la Llei 6/2001 d'universitats i també l'experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant el estudiant.
Aquest reconeixement no es fa exclusivament en base a l'adequació de competències i continguts de les matèries i les assignatures que ha superat l'estudiant en relació amb les matèries i les assignatures definides en el pla d'estudis del títol de màster al qual accedeix, sinó que també pot resoldre un reconeixement per crèdits parcials de matèries del títol de màster. En aquest cas la resolució ha d'incloure la relació d'assignatures que ha de cursar l'estudiant per a completar els crèdits que estableix la titulació
Del que s'ha exposat anteriorment, i pel que fa a "els criteris de valoració (tipus de funcions, nivell / anys d'experiència, etc.), Determinar l'àmbit d'experiència professional i informar sobre la tipologia d'assignatures que poden ser objecte de reconeixement ", aquesta resolució de reconeixement es durà a terme, per la Comissió de Coordinació, en funció de la petició que hagi realitzat l'estudiant tenint en compte les normes, criteris i procediments aprovats pel Consell de Govern.
Comparteix-ho: