Universitat de Barcelona

Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Organització i metodologia docent

La planificació i metodologia docent de cada assignatura està descrita al seu Pla Docent

El Màster comença durant la primera setmana d’octubre o a finals de setembre. Totes les assignatures del Mòdul Troncal Comú, i les assignatures Obligatòries d’Especialitat s’imparteixen durant el primer trimestre fins desembre, exceptuant l’assignatura “Descripció, avaluació i diagnosis d’ecosistemes” de l’especialitat Gestió i Restauració que s’imparteix durant el mes de maig que es quan finalitza el període lectiu. Aquesta és una assignatura de síntesis i merament transversal; i tot ella es desenvolupa fent treball de camp  durant una setmana d’estada en un dels 2 Parcs Naturals que prèviament han escollit els alumnes.

La majoria de les assignatures del Mòdul Optatiu s’imparteixen de gener a abril. Les classes teòriques són sempre per la tarda; però bona part de les pràctiques de laboratori i amb ordinadors sol ser pels matins. La majoria d’aquestes assignatures contempla pràctiques de camp, i aquestes estan programades per ser desenvolupades durant un o dos dies sencers de camp com a mínim.

 

Metodologia docent

La metodologia docent d’aquest màster contempla diferents activitats formatives però que estan en funció per cada tipus d’assignatura; i que estan especificades als seus respectius Pla Docent

Les assignatures del Mòdul Troncal Comú a les dues especialitats contempla metodologies docents ben diferents entre sí. Per exemple l’assignatura “Tècniques Estadístiques d'Anàlisi de Dades” és una assignatura totalment aplicada on totes les classes s’imparteixen en aules d’ordinadors, i on cada alumne té un ordinador individualitzat. Hi ha 2 professors per aula, i el grup d’alumnes es subdivideix en 2 aules perquè l’assistència sigui del tot personalitzada. Sempre es treballa a base d’exemples perquè els alumnes puguin exercitar i entendre fàcilment les diferents tècniques estadístiques que s’apliquen en cada cas. Els conceptes teòrics sempre s’expliquen acompanyats d’exemples pràctics. L’alumne pel seu compte treballa amb la seva pròpia matriu de dades perquè li sigui més fàcil la comprensió dels resultats obtinguts. També es donen exercicis perquè siguin realitzats en treballs de grup i discutits a classe. En canvi les altres dues assignatures d’aquest mòdul són teòriques, però sovint aplicant metodologies d’aula inversa i discussió oberta en classe.

Les metodologies docents de les assignatures obligatòries d’especialitat també son diferents per cada especialitat. Les assignatures de l’especialitat d’Ecologia es fonamenten a base de classes tèriques, alternant seminaris temàtics on s’hi convida docents especialitzats, i exercicis numèrics i de simulació en aules d’informàtica. Els alumnes també tenen pràctiques tenen sortides de camp per familiaritzar-se en tècniques de mostreig i treball de laboratori posterior per analitzar i tractar les dades obtingudes.

En canvi les assignatures de l’especialitat de Gestió i Restauració, tenen moltes hores de camp, aplicant distintes eines de diagnosi i avaluant els diferents casos d’estudi mitjançant inventaris realitzats in situ durant les sortides. També tenen una assignatura de legislació ambiental on discuteixen casos d’estudi sobre polítiques ambientals durant les classes magistrals.

 

Les metodologies docents de les assignatures optatives és molt diversa, i està en funció del grau d’aplicabilitat de les mateixes. Així per exemple aquelles assignatures de caire aplicat fonamenten les seves activitats formatives mitjançant exercicis aplicats per prendre determinades decisions; i a través de sortides de camp on es contempla obra realitzada, com també participen en alguns casos en l’execució de les mateixes quan es tracta de treballs de restauració. També hi ha assignatures del tot metodològiques comes el cas de l’assignatura “introducció al GIS” on totes les sessions s’imparteixen en aules d’ordinador on els alumnes aprenen a utilitzar les diferents eines del programari. No obstant, també hi ha assignatures de caire més teòric adreçat als alumnes que opten per l’especialitat d’Ecologia la qual té un objectiu molt més acadèmic. Aquest tipus d’assignatures es nodreix de molts seminaris i de discussió a classe sobre articles científics i de demostracions o exercicis computacionals.

Per dur a terme totes aquestes activitats la Facultat de Biologia disposa d'aules, laboratoris de pràctiques, un Servei de Camps Experimentals amb hivernacles, cambres de experimentals i aparells de mesura. A més, té accés als equips i tècniques dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona. Disposa també d'una excel·lent biblioteca amb accés (on line) a revistes científiques, sistema de préstec de llibres i ordinadors, així com a sales per fer treballs en grup.

Finalment, és obligatori que tots els estudiants de manera individualitzada realitzin el seu propi TFM. En aquest Màster es contemplen 2 modalitats de TFM, un estructurat com un treball de recerca; i l’altre dissenyat perquè sigui un projecte de restauració o de gestió, prou competitiu perquè pugui ser concursat davant qualsevol administració pública.

Els respectius TFMs son defensats a finals del mes setembre, durant 10 min. + 20 minuts de preguntes davant d’un tribunal format per 3 professors del Màster; i a vegades es convida algun professional quan la temàtica ho requereix. Donat que els TFMs son defensats a finals de curs es convida a tots els alumnes ja matriculats del proper curs que assisteixin a les defenses, ja que considerem que és una bona praxis iniciadora pels futurs alumnes.  

Comparteix-ho: