Universitat de Barcelona

Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Sistema d'avaluació

Els sistemes d'avaluació estan descrits, per a cada assignatura, al seu Pla Docent 

En general, les assignatures s'avaluen segons les activitats formatives:

  • Proves escrites (proves de síntesi en forma de preguntes curtes o tipus test, comentaris d'articles científics...).
  • Exposició oral individualitzada sobre temes específics que l’alumne ha elaborat pel seu compte.
  • Dossiers entregats després de les sortides de camp o de les pràctiques de laboratori.
  •  Presentació de treballs escrits realitzats en grups reduïts on es demana ales alumnes que realitzin un avant-projecte sobre algun tema de restauració o de gestió  
  • Participació activa a les diferents activitats realitzades durant el curs.

 

L'avaluació del TFM recau en una comissió avaluadora constituïda per 3 professors del Màster seleccionats segons la temàtica; i  pel tutor / tutors de treball. Els tutors no poden formar part del tribunal avaluador. Del TFM es valora la memòria escrita i la seva defensa oral. La memòria s'ha de redactar segons la Normativa TFM de la Facultat de Biologia. Per uniformitzar criteris d'avaluació entre les diferents comissions avaluadores i els tutors, l'avaluació es basa en un sistema de rúbriques en què es valoren diferents ítems (presentació, aspectes formals, contingut i discussió entre d'altres) associats a les diferents competències. Cada membre de la Comissió valora tots els ítems i la nota final és la mitjana aritmètica dels tres. La nota de la Comissió i la de tutor-tutors contribueixen respectivament al 80% i 20% de la nota final.

Comparteix-ho: