Universitat de Barcelona

Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Professorat

Professorat del Màster

 

Professorat Universitat de Barcelona

 

 

 

Assig. Obligatòries Mòdul Troncal Comú:

Professors UB

e.mail

 

 

 

Economia i Gestió Ambiental

Dr. Jordi Roca Jusmet

jordiroca@ub.edu

     

Tècniques Estadístiques d'Analisi de Dades

Dr. Francesc Oliva

foliva@ub.edu

 

Dr. Joan Lluís Riera

jlriera@ub.edu

 

Dra Concepció Arenas

carenas@ub.edu

 

Dr Esteban Vegas

evegas@ub.edu

     

Vulnerabilitat dels Ecosistemes

Dr. Jofre Carnicer

jofre.carnicer@ub.edu

 

Dra Emilia Gutiérrez

emgutierrez@ub.edu

 

Dr Javier Romero

jromero@ub.edu

     

Treball Final de Màster

Dr. Joan Lluís Riera

jlriera@ub.edu

     

Assig. Obligatòries Especialitat Ecología:

 

 

 

 

 

Avenços en Ecologia Poblacions i Comunitats

Dra. Núria Bonada

bonada@ub.edu

 

Dra. Laura Baldo

Baldo.laura@ub.edu

 

Dra Emilia Gutiérrez

emgutierrez@ub.edu

 

Dr Antonio Hernández

ahernandezmatias@ub.edu

 

Dr Diego Kersting

diegokersting@ub.edu

 

Dr Francesc Múrria

cmurria@ub.edu

     

Biogeoquímica

Dr. Andrea Butturini

abutturini@ub.edu

 

Dra Pilar Lopez

marilopez@ub.edu

 

Dra Teresa Vegas

tvegas@ub.edu

 

Dr. Daniel von Schiller

d.vonschiller@ub.edu

     

Sistemes dinàmics en Ecologia

Dr Biel Obrador

obrador@ub.edu

 

Dr Antonio Miñarro

aminarro@ub.edu

     

Assig. Obligatòries Especialitat Gestió i Restauració:

 

 

 

 

Analisi de la Vegetació i Ecologia del Paisatge

Dra Empar Carrillo

mcarrillo@ub.edu

 

Dra Lourdes Chamorro

lchamorro@ub.edu

 

Dr Enric Batllori

enric.batllori@ub.edu

 

Dr José Manuel Blanco

jmblanco@ub.edu

 

Dr Aaron Pérez Haase

aaronperez@ub.edu

     

Descripció, diagnosis i Avaluació Ecosistemes

Dr Bernat Hereu

hereu@ub.edu

 

Dra Teresa Sauras

msauras@ub.edu

 

Dr Josep Mª Carmona

jmcarmona@ub.edu

 

Dr Luís M. Domenech

lmdomenech@ub.edu

 

Dr Andrea Gori

gori@ub.edu

 

Dra Estela Illa

estelailla@ub.edu

 

Dra Esther Martí

marti@ub.edu

 

Dr Josep Mª Ninot

jninot@ub.edu

 

Dra Diana Puigserver

puigserverdiana@ub.edu

 

Dr Santiago Sabaté

santi.sabate@ub.edu

 

Dr Francesc Sabater

fsabater@ub.edu

 

Dr Jordi Sierra

sierra@ub.edu

     

Legislació Ambiental i Gestió del Territori

Dra Mª Teresa Vadrí

mtvadri@ub.edu

     

Assignatures Optatives:

 

 

 

 

 

Biodiversitat i Funció Ecosistemes Lacustres

Dra Marisol Felip

mfelip@ub.edu

 

Dra Margarita Menendez

mmenendez@ub.edu

     

Biotecnologia Ambiental

Dra Magdalena Grifoll

mgrifoll@ub.edu

 

Dr José Mª Nieto

jmnieto@ub.edu

 

Dr Joaquim Vila

qvila@ub.edu

     

Ecologia de les Interaccions en el Medi Marí

Dr Andrea Gori

gori@ub.edu

 

Dr Bernat Hereu

hereu@ub.edu

 

Dr Simone Mariani

smariani@ub.edu

 

Dr Javier Romero

jromero@ub.edu

     

Ecologia i Gestió Forestal

Dr Santiago Sabaté

santi.sabate@ub.edu

 

Dr Adrià Barbeta

adria.barbeta@ub.edu

     

Ecotoxicologia en sistemes aquàtics

Dra Isabel Muñoz

imunoz@ub.edu

 

Dra Núria de Castro

ndecastro@ub.edu

     

Efectes del Canvi Global sobre Arbres i Boscos

Dra Emilia Gutiérrez

emgutierrez@ub.edu

     

Estructures i Processos en el Mar

Dra Montserrat Vidal

montsevidal@ub.edu

 

Dr Carles Guallar

cguallar@ub.edu

 

Dr Manuel Olivares

 
     

Gestió i Restauració Fluvial

Dr Francesc Sabater

fsabater@ub.edu

 

Dra Núria Bonada                   

Dr Miguel Cañedo-Argüelles

mcanedo-arguelles@ub.edu

 

Dr Daniel von Schiller

d.vonschiller@ub.edu

     

Gestió i Restauració de Sòls Contaminats

Dra Esther Martí

marti@ub.edu

 

Dr Jordi Sierra

sierra@ub.edu

     

Incendis i Restauració Forestal

Dra Betriz Duguy

bduguy@ub.edu

 

Dr Ramon Vallejo

vvallejo@ub.edu

     

Recursos Hidrics i Restauració d'Aqüífers

Dr Josep Mª Carmona

jmcarmona@ub.edu

 

Dr Luís M. Domenech

lmdomenech@ub.edu

 

Dra Diana Puigserver

puigserverdiana@ub.edu

 

Dra Amparo Cortés

acortes@ub.edu

 

Dr Jofre Herrero

jofreherreroferran@ub.edu

 

Dr Alex Sendrós

alex.sendros@ub.edu

     

Regeneració de Dunes i Platges

Ma Carme Bladé

cblade@ub.edu

 

Dr Josep Mª Ninot

jninot@ub.edu

 

Dr Antoni Mª Calafat

 antonicalafat@ub.edu

     

Restauració i Creació de Zones Humides

Dra Margarita Menéndez

mmenendez@ub.edu

     

Restauració de Talussos i Pedreres

Monserrat Jorba

montsejorba@ub.edu

     

Seminaris sobre el Canvi Global

Dr Joan Albert Lopez

jlopezbustins@ub.edu

 

Marc Lemus

mlemus@ub.edu

     

Sistemes Informació Geogràfica

Dr Albert Ferré

aferrecodina@ub.edu

Comparteix-ho: