Universitat de Barcelona

Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Llicenciats i graduats, en Ciències Ambientals, Biologia Ambiental, Biologia o de l'àmbit de les Biociències, Ciències del Mar, Geologia, Física, Química, o bé Enginyeries en Química, Forestal, Agrícola i Civil o afins a elles.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster els estudiants han de tenir una de les titulacions oficials següents:


 • Grau de Biologia

 • Grau de Biologia Ambiental

 • Grau de Ciències Ambientals

 • Grau de Ciències del Mar

 • Grau de Geologia

 • Grau de Química

 • Llicenciatura de Biologia

 • Llicenciatura de Farmàcia

 • Llicenciatura de Ciències Ambientals

 • Llicenciatura de Ciències del Mar

 • Llicenciatura de Geologia

 • Enginyeria Agrònoma

 • Enginyeria Forestal

 • Enginyeria Química

Comparteix-ho: