Universitat de Barcelona

Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Llicenciats i graduats, en Ciències Ambientals, Biologia Ambiental, Biologia o de l’àmbit de les Biociències, Ciències del Mar, Geologia, Física, Química, o bé Enginyeries en Química, Forestal, Agrícola i Civil o afins a elles.En el cas d'alumnes amb titulacions diferents provinents d'altres estats, o que tinguin títols propis d'universitats espanyoles, es pren com a criteri d'admissió l'afinitat dels estudis cursats amb la formació del màster. Es valorarà l'experiència professional, haver col·laborat en projectes de recerca afins a la temàtica del màster i el coneixement de llengües. No obstant això, la comissió coordinadora del màster valorarà, en cada cas, l'adequació de la formació prèvia al perfil de competències concret del màster.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster els estudiants han de tenir una de les titulacions oficials següents:


 • Grau de Biologia

 • Grau de Biologia Ambiental

 • Grau de Ciències Ambientals

 • Grau de Ciències del Mar

 • Grau de Geologia

 • Grau de Química

 • Llicenciatura de Biologia

 • Llicenciatura de Farmàcia

 • Llicenciatura de Ciències Ambientals

 • Llicenciatura de Ciències del Mar

 • Llicenciatura de Geologia

 • Enginyeria Agrònoma

 • Enginyeria Forestal

 • Enginyeria Química

Comparteix-ho: