Universitat de Barcelona

Màster en Genètica i Genòmica

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

És recomanable que el futur estudiant pugui acreditar uns coneixements bàsics de genètica perquè aprofiti el màster de manera satisfactòria.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster els estudiants han de tenir prèviament un grau o llicenciatura de Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Biomèdiques, Veterinària, Farmàcia, Química, Medicina, Genètica, Microbiologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Enginyeria Biomèdica, o altres titulacions de ciències experimentals concedides per una universitat europea o d'algun país fora d'Europa, amb l'autorització o convalidació prèvia de la Universitat de Barcelona.

Igualment, els estudiants han d'acreditar un bon coneixement d'anglès, ja que les classes i seminaris, així com el material docent, són en aquesta llengua.

Complements de formació:

Quan els estudiants interessats en aquest màster no tinguin uns coneixements mínims bàsics de genètica, se'ls demanarà que assoleixin el nivell mínim exigit fent fins a un màxim de trenta crèdits corresponents a assignatures de grau, com ara Anàlisi Genètica, Genètica Molecular, Biologia del Desenvolupament, Biologia Cel·lular o Enginyeria Genètica. Quedarà a criteri de la comissió d'admissions decidir quants crèdits d'anivellament es demanaran en cada cas particular.

Comparteix-ho: