Universitat de Barcelona

Màster d'Immunologia Avançada

Sistema d'avaluació

De forma general, l’avaluació de l’assoliment dels aprenentatges amb relació a les competències pròpies d’una assignatura pot ser continuada o única, vegeu: Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges (aprovada per Consell de Govern en data 8 de maig de 2012).

L’avaluació continuada incorpora les diverses evidències indicades en el pla docent de l’assignatura, que es recullen de manera progressiva i integrada al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge.

A més del detall de l’avaluació continuada, el pla docent també inclou les característiques de l’avaluació única, reconeguda com un dret de l’estudiant que, en exercir-lo, renuncia a l’avaluació continuada.

Les concrecions pertinents dels sistemes d’avaluació de cada assignatura del pla d’estudis del màster es troben en els respectius plans docents.

Com cas excepcional l'avaluació del Treball Final de Màster (TFM) està sotmès a un procés diferenciat de la resta d'assignatures donat les seves característiques diferencials. El TFM ve avaluat al 50% per el director/a del grup o laboratori on fa el TFM l’alumne. Aquesta avaluació està pautada per una Rúbrica adequada a valorar la trajectòria del estudiant en el mesos de treball experimental (Capacitat Metodològica, Motivació del estudiant, Capacitat de Treball, Capacitat Creativa, Capacitat Innovadora, Competències Experimentals i Capacitat de integració i treball en grup). L’altra 50% ve avaluat per el tribunal format per 3 experts, on l’alumne presenta i exposa el seu TFM i el defèn davant de les preguntes formulades per el tribunal. En aquest cas hi ha una Rúbrica apropiada que valora les competències comunicatives del estudiant dins del àmbit de la immunologia  (valora formalment el TFM i el contingut, i la presentació i defensa del TFM).

Comparteix-ho: