Universitat de Barcelona

Màster d'Immunologia Avançada

Preinscripció, Selecció i Admissió

Per accedir al Màster cal realitzar primer la Preinscripció on-line (dates), i aportar una sèrie de documentació que es detalla en les taules al final d'aquest pàgina web (per a candidats espanyols, per a candidats estrangers). La comissió del selecció del màster resoldrà les preinscripcions segons els criteris de selecció (veure sub-apartat 1), i publicarà al web del màster la llista de candidats seleccionats (dates). Un cop l'alumne sigui admès haurà de realitzar la Matrícula on-line (dates) sempre que es compleixin els requisits que es detallen en el sub-apartat 2.

1) Criteris de selecció
Criteris que s'aplicaran per a la selecció dels Estudiants (puntuació sobre 10):
- Nota d'expedient: Màxim 4 punts. (Els estudiants hauran de demostrar coneixements bàsics en immunologia, i una base de biologia cel·lular, fisiologia, bioquímica, genètica i biologia molecular). Aquells estudiants amb un grau obtingut fora d'Espanya i que volen fer equivaler la seva nota mitjana a l'espanyola, han de fer el procés de "Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros" del Ministerio de Educación, Cultura i Deporte ENLLAÇ .
- Per tenir una formació prèvia en Immunologia (es tindrà en compte la nota): Màxim 3 punts
- Experiència en Investigació o Formació professional prèvia en Empreses i Centres d'Investigació: Màxim 2 punts.
- Carta/es de referència: Màxim 1 punt.

2) Requisits per a accedir al procès de matriculació on-line
-Estar seleccionat per la Comissió del Màster en els processos de preinscripció.
Per a alumnes espanyols:
- Fotocopia del títol o del resguard de pagament del títol de Grau.
Per a alumnes estrangers:
- Fotocopia del títol i del certificat acadèmic (ambdós documents legalitzats per via diplomàtica per a els alumnes de fora del Espai Europeu d'Educació Superior; els alumnes que el seu país tingui signat el conveni de La Haya només cal que al títol i al certificat hi consti
l'Apostilla de La Haya).
- Traducció oficial del títol i del certificat acadèmic a aquells que no siguin en català, espanyol o anglès.

Comparteix-ho: