Universitat de Barcelona

Màster d'Immunologia Avançada

Reconeixement de crèdits

La normativa de reconeixement i transferència aprovada a la UB està publicada a la URL https://www.ub.edu/portal/documents/6006358/0/RC_EEES_cat.pdf/2e480292-dcdc-9e10-8c22-b3899eb0b945.
El Consell de Govern de 12 febrer 2012 va aprovar la modificació de les normes i criteris de reconeixement dels estudis de màsters universitaris, adaptada estrictament a la modificació del Reial Decret 1393/2007 (Reial Decret 861/2010).
Aquesta normativa té en compte totes les consideracions a què fa referència el Reial Decret 861/2010, i especifica que són objecte de reconeixement:
Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, a la Universitat de Barcelona o en qualsevol altra universitat excepte els del treball de fi de màster.
A més són objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments superiors conduents a altres títols emparats per l'article 34.1 de la Llei 6/2001 d'universitats i també l'experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant el estudiant.
Aquest reconeixement no es fa exclusivament en base a l'adequació de competències i continguts de les matèries i les assignatures que ha superat l'estudiant en relació amb les matèries i les assignatures definides en el pla d'estudis del títol de màster al qual accedeix, sinó que també pot resoldre un reconeixement per crèdits parcials de matèries del títol de màster. En aquest cas la resolució ha d'incloure la relació d'assignatures que ha de cursar l'estudiant per a completar els crèdits que estableix la titulació
Del que s'ha exposat anteriorment, i pel que fa a "els criteris de valoració (tipus de funcions, nivell / anys d'experiència, etc.), Determinar l'àmbit d'experiència professional i informar sobre la tipologia d'assignatures que poden ser objecte de reconeixement ", aquesta resolució de reconeixement es durà a terme, per la Comissió de Coordinació, en funció de la petició que hagi realitzat l'estudiant tenint en compte les normes, criteris i procediments aprovats pel Consell de Govern.

En el cas del Màster en Immunologia Avançada, com a requisit general només es podrà reconèixer fins a 9 ECTS d'aquesta experiència a llicenciats / graduats en qualsevol branca de Ciències de la Vida o de la Salut, sempre que en els seus plans d'estudis corresponents contingui una formació en immunologia d'un mínim de 3 ECTS o equivalent, en un lapse de temps inferior a 10 anys respecte al curs del Màster.
El Màster en Immunologia Avançada podrà reconèixer fins a 9 ECTS com a experiència professional o laboral a professionals dels següents àmbits i amb els criteris de baremació:
Professionals de la Indústria Farmacèutica: àmbit d'aplicació
MATÈRIA INMUNOBIOTECNOLOGIA
Professionals de la Indústria Veterinària: àmbit d'aplicació
MATÈRIA IMMUNOLOGIA I INMUNOLOPATOLOGIA VETERINÀRIA
Professionals de la Indústria Biotecnològica: àmbit d'aplicació
MATÈRIA INMUNOBIOTECNOLOGIA
Professionals de l'Assistència Mèdica: àmbit d'aplicació
MATÈRIA IMMUNOPATOLOGIA AVANÇADA
Professionals de l'Assistència Veterinària: àmbit d'aplicació
MATÈRIA IMMUNOLOGIA I INMUNOLOPATOLOGIA VETERINÀRIA
Professionals de laboratoris clínics-assistencials: àmbit d'aplicació
MATÈRIA TÈCNIQUES AVANZADS EN IMMUNOLOGIA
El barem de reconeixement dels 9 ECTS s'aplicarà als professionals amb un mínim de 2 anys de trajectòria en el seu àmbit.

Comparteix-ho: