Universitat de Barcelona

Màster en Microbiologia Avançada

Objectius i competències

Objectius

L’objectiu del màster de Microbiologia Avançada és formar científics, investigadors i professionals especialitzats en microbiologia perquè s’integrin en el sector industrial, de serveis, sanitari, acadèmic i en centres públics i privats de recerca. El màster incideix de manera molt especial en la formació integrada i multidisciplinària de l’estudiant. Els aspectes centrals són els següents:

 • Formar-se de forma actualitzada en els coneixements bàsics, metodològics i aplicats de la microbiologia (llicenciats, graduats i professionals relacionats amb la sanitat, medi ambient, indústria alimentària, indústria farmacèutica i biotecnologia).
 • Adquirir una base científica i unes habilitats metodològiques per iniciar tesis doctorals, i formar-se com a investigadors en recerca bàsica i aplicada.
 • Formar-se com a especialista en els aspectes avançats de la microbiologia per a la inserció laboral en empreses de l’àmbit biotecnològic, sanitari i de serveis, tant en els aspectes de producció i anàlisi com en R+D+I.

Competències

Competències bàsiques
 • Capacitat per comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o aplicació de idees dintre del context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis (o multidisciplinaris).
 • Capacitat per integrar coneixements i formular judicis que incloguin reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques.
 • Capacitat per interpretar de manera crítica publicacions científiques, comunicar conclusions de manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per treballar de manera autònoma.

 

Competències generals o transversals
 • Capacitat per elaborar i estructurar un discurs lògic i racional per al debat de temes científics davant d’una audiència heterogènia.
 • Coneixements avançats i compressió detallada dels aspectes teòrics i de la metodologia de treball en la recerca científica i tecnològica altament especialitzada, en un o més camps d’estudi.
 • Capacitat per treballar en grup i integrar-se en equips de recerca.
 • Capacitat per avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa per formular judicis a partir de la informació.
 • Habilitat per llegir i interpretar de manera crítica publicacions científiques en anglès així com comunicar-se i fer presentacions en el camp del màster en aquesta llengua.

 

Competències específiques
 • Habilitat per aplicar les metodologies avançades de microbiologia per al cultiu i quantificació de bacteris, virus i microorganismes eucariotes.
 • Capacitat per utilitzar les metodologies moleculars per l'estudi i caracterització de microorganismes i les tècniques avançades de microscòpia.
 • Habilitat per manipular microorganismes modificats genèticament. Habilitat per manipular plasmidis bacterians i amplificar, seqüenciar i manipular gens procariotes.
 • Capacitat per identificar mitjançant tècniques moleculars ràpides els microorganismes responsables de les principals patologies infeccioses.
 • Coneixements i capacitat per aplicar la normativa vigent de control de qualitat microbiològic en aliments, medicaments i productes industrials.
 • Capacitat per interpretar l'estructura, organització genòmica i replicació dels diferents tipus de virus. (Especialitat de Microbiologia Sanitària).
 • Capacitat per analitzar l'etiologia i mecanismes de patogenicitat dels microorganisme. (Especialitat de Microbiologia Sanitària)
 • Capacitat per plantejar i validar noves dianes antimicrobianes. (Especialitat de Microbiologia Sanitària).
 • Capacitat per analitzar l’impacte de l'aplicació de microorganismes en a la fabricació de nous productes d’interès industrial. (Especialitat de Biotecnologia Microbiana i Microbiologia Ambiental).
 • Capacitat per aplicar els microorganismes per a l'eliminació de contaminants. Capacitat per avaluar les metodologies de bioremediació de sòls i aigües. (Especialitat de Biotecnologia Microbiana i Microbiologia Ambiental).
 • Capacitat per aplicar les tècniques de cultiu de microorganismes en bioreactors. (Especialitat de Biotecnologia Microbiana i Microbiologia Ambiental).
 • Capacitat per plantejar treballs experimentals, dur a terme la recerca i elaborar memòries de recerca en aspectes avançats de la microbiologia.


Veure el llistat complet de competències (móduls).
Comparteix-ho: