Universitat de Barcelona

Màster en Microbiologia Avançada

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El perfil dels estudiants a qui s'adreça el màster és el següent:
Graduats i llicenciats en l'àrea de la biologia, enginyeria bioquímica, biotecnologia, ciències de la salut o de ciències ambientals amb interès per obtenir coneixements actualitzats i de nivell elevat, i aprendre les metodologies de treball més recents en l'àrea de microbiologia, així com per adaptar la formació al desenvolupament actual de l’àrea en qüestió i facilitar la inserció laboral.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Títol de graduat o llicenciat en Biologia, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Biomèdiques, Ciències Ambientals, Biomedicina, Ciència i Tecnologia d'Aliments, i llicenciatures o graus nacionals o estrangers de disciplines afins que en els seus plans d’estudis s’acreditin un nivell de coneixements similar en Biologia, Bioquímica, Genètica i Microbiologia.
Els llicenciats o graduats en disciplines no directament relacionades amb les titulacions oficials d'accés han de cursar complements formatius per accedir al màster. Els complement formatius poden arribar fins a trenta crèdits de determinades assignatures de llicenciatura o grau, segons el criteri establert per la Comissió Coordinadora del màster de Microbiologia Avançada. Les titulacions que no continguin un mínim de coneixements en biologia, bioquímica, genètica i microbiologia no es consideren afins i no permeten accedir al màster.
També es requereixen coneixements d’anglès de nivell B1.
Comparteix-ho: