Universitat de Barcelona

Màster de Microbiologia Avançada

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Els estudiants amb titulacions emeses per universitats de països extracomunitaris s’hauran de preinscriure únicament en el primer període, atès que si són acceptats, per poder matricular-se han de fer un pagament per l’admissió als estudis mitjançant un títol estranger, i han de tenir tant del títol com del certificat de les qualificacions postil·lats i requereixen.

- Primer període: de l'1 de febrer al 8 de juny de 2020.
Resolució: 19 de juny

- Segon període: del 9 de juny al 2 de setembre de 2020.
Resolució: 9 de setembre

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Procediment de resolució

Una vegada l'alumne ha estat admès per la Comissió Coordinadora del Màster, disposarà de set dies des de la publicació de la llista d'admesos per confirmar la seva intenció de matricular-se al Coordinador del Màster.

En cas que no realitzi aquesta confirmació, l'alumne perdrà el dret a aquesta plaça i aquesta serà reassignada.

Matrícula

Del 16 al 26 de juliol i del 17 al 23 de setembre de 2021.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: