Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Fisiologia Integrativa

Organització i metodologia docent

L'activitat docent compta amb classes teòriques, pràctiques, activitats tutelades i treball autònom de l'estudiant. La metodologia docent inclou classes magistrals, col·loquis, exposicions a classe, treballs escrits, seminaris, visites a centres especialitzats, xerrades per professionals de l'àmbit de la Fisiologia, etc.

Quant a l'organització del procés d'ensenyament semipresencial, el màster segueix les pautes indicades en els principis pedagògics sobre metodologia d'ensenyament semipresencial, adaptant aspectes referents a l'estructura, organització, metodologia, seguiment i avaluació a aquest tipus d'ensenyament.

Les directrius en què es basa la metodologia semipresencialidad usades en el màster són:

  • Aprenentatge autònom per part de l'alumne a partir de diferents tasques i activitats proposades acompanyades amb les orientacions de treball corresponents.
  • Horari d'estudi i dedicació, de manera que es puguin combinar activitats de tipus presencial amb altres virtuals.
  • Materials didàctics a la disposició de l'alumnat en formats diversos, que li permetin el desenvolupament del seu propi procés d'aprenentatge.
  • Plantejament de problemes i casos per afavorir la reflexió crítica i la cerca de solucions.
  • Supervisió i atenció personalitzada per part del professor durant el procés de desenvolupament de les activitats tutoritzades, combinat si escau, amb sessions presencials de tipus expositiu o de seminaris.
  • Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació adequades ja adaptades per al desenvolupament del treball de cada assignatura.
  • Potenciació de la participació, debat i intercanvi d'idees entre alumnes i professors a través dels espais virtuals oberts a aquest efecte.
  • Avaluació i retroacción adequada als espais i metodologia de treball utilitzada.

Per a la docència i seguiment de les activitats tutoritzades s'utilitza activament el Campus Virtual de la UB i altres recursos electrònics. Els detalls específics de cada assignatura es troben en els plans docents.

Les classes presencials tenen lloc en la Facultat de Biologia i participen professors de la Facultat de Biologia, d'altres facultats de la UB, d'altres universitats espanyoles i europees i de centres de recerca. Algunes pràctiques es realitzen en serveis especialitzats d'altres campus de la UB diferents al de la facultat de Biologia.

L'horari de les classes presencials és de dilluns a divendres en horari de tarda, entre novembre i març. L'horari específic i aula es pot consultar a l'apartat d'horaris de la pàgina web del màster.

Comparteix-ho: