Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Fisiologia Integrativa

Avaluació

Els criteris d'avaluació estan detallats, per a cada assignatura, al seu Pla Docent.

L'avaluació continuada incorpora les diverses evidències indicades al pla docent de l'assignatura, que es recullen de manera progressiva i integrada al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge.

Les concrecions pertinents dels sistemes d'avaluació de cada assignatura del pla d'estudis del màster es troben als plans docents respectius.

Comparteix-ho: