Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Fisiologia Integrativa

Treball final de màster

Presentació

Consulteu tot la informació vinculada al treball final de màster i les seves diverses fases.

El treball final de màster (TFM) consisteix en el disseny i execució d'un projecte orientat a el desenvolupament d'una investigació, un estudi, una intervenció o una proposta d'innovació en el camp professional, que impliqui un exercici integrador de la formació rebuda al llarg de la titulació i d'aplicació dels coneixements, les habilitats, les actituds i les competències adquirides al llarg del màster.

El TFM és un treball autònom i individual de l'estudiant i és un element clau del seu currículum i de el procés de la seva avaluació.

El TFM s'ha de dur a terme sota l'orientació d'un professor tutor, que guiarà el procés d'aprenentatge i actuarà com a director científic. Es contempla la possibilitat que el TFM es realitzi sota la direcció de dos directors científics, un dels quals actuarà de tutor. Si el director científic és extern al màster, haurà de tenir a més un tutor acadèmic d'entre els professors del màster.

En funció de la línia escollida per al TFM, la Comissió de Coordinació del màster li assignarà un Professor Tutor, prèvia acceptació per part de l'esmentat professor.

Quan l'estudiant vagi de desenvolupar tot el TFM o una part significativa d'aquest en institucions i organismes diferents de la UB, serà necessari signar un conveni entre la Facultat i la institució o l'organisme.

  • Si el TFM dirigit per professors del màster (a l'estudiant no l'acull cap altra entitat o empresa), l'estudiant ha d'omplir el document de compromís, signat pel director i / o tutor i lliurar un original a coordinador del màster.
  • Si el director és extern haurà d'emplenar el conveni corresponent (formulari de la Facultat), i el projecte formatiu, signat pel director extern, un tutor intern i el coordinador del màster i lliurar-lo a secretaria:
  1. Conveni de cooperació educativa de treballs experimentals externs dels estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores.
  2. Projecte formatiu de treballs experimentals externs dels estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores.

 

La llista de temes i tutors és aprovada cada any per la Comissió de Coordinació i es fa pública a l'inici del curs acadèmic.

La Comissió de Coordinació és l'encarregada d'aprovar l'assignació definitiva als estudiants dels TFM i dels seus tutors.

El període de matriculació del TFM és el mateix que el de la resta d'assignatures del màster.

La comissió coordinadora del màster és sobirana per decidir si s'avalua en un sol període o en dos, així com el calendari de l'avaluació. Els períodes de la defensa oral i l'avaluació del TFM solen correspondre amb la primera quinzena de juliol i la primera de setembre. La dates i hores definitives es publicaran al Campus virtual. De la mateixa manera es publicarà el calendari de lliurament dels treballs, previ a la defensa.

Les línies de recerca en les que l'alumnat es podrà incorporar per realitzar el TFM es poden consultar al següent enllaç: línies d'investigació.

Els tutors acadèmics tenen la responsabilitat de fer el seguiment dels seus tutelats, i d'emetre la rúbrica valorativa abans de la defensa del TFM. Haurà, a més, elaborar un informe sobre el seguiment de la feina per part de l'estudiant i lliurar-lo a la Comissió de Coordinació en acabar el curs.

En el cas que algun alumne realitzi el TFM en un laboratori extern al departament, el professor tutor intern del TFM haurà de fer el seguiment de la feina, programar reunions amb l'alumne al llarg de el període de realització de la feina, revisar el treball realitzat i emetre un informe previ a la presentació, d'acord amb la valoració de el director extern.

Els estudiants prepararan un pla de recerca on consti: el títol, els antecedents, objectius, metodologia i pla de treball. Aquesta proposta haurà de ser avalada per un responsable d'un dels grups de recerca participants, on consti l'acceptació de l'alumne en el seu grup, que permetrà dur a terme el pla de treball previst sota la seva direcció. La proposta hauria d'incloure la descripció de la feina experimental que permeti dur a terme el projecte final. La Comissió de Coordinació ha d'aprovar aquesta proposta.

Aquest pla de treball formarà part de l'assignatura obligatòria de "Iniciació a la investigació" i serà avaluat pel director / tutor de la feina.

Per a l'avaluació i defensa els alumnes hauran de presentar una memòria escrita de la feina feta, amb les figures que consideri oportunes i la bibliografia corresponent. A títol orientatiu: la memòria hauria d'estructurar en: Introducció, Objectius, Material i Mètodes, Resultats, Discussió (els Resultats i la Discussió poden anar combinats en un sol apartat, si es prefereix), Conclusions i Bibliografia. La seva extensió màxima no ha de superar les 30 pàgines. En cas de ser necessari es poden incloure annexos amb dades accessoris.

La memòria escrita ha d'estar signada per l'alumne, el director de la feina i el tutor (si el treball es realitza fora de la UB). L'alumne haurà de lliurar (en secretaria de departament) 3 exemplars de la memòria en paper i una còpia en format digital (al coordinador del màster), per al seu arxiu, segons la normativa aprovada per la comissió acadèmica de la Facultat de Biologia. Els exemplars es lliuraran com a mínim quinze dies abans de la data prevista per a la defensa.

Prèvia al lliurament de la memòria, el tutor i / o director haurà d'aportar a la Comissió de Coordinació del màster un document de conformitat, que inclogui a més la seva valoració sobre el treball i les competències adquirides per l'alumne.

La informació sobre les normes de realització, presentació, defensa i avaluació del TFM es pot consultar a: http://www2.giga.ub.edu/acad/gdoc/fitxers/pdf/normes_TFM.pdf

El TFM serà avaluat per un tribunal nomenat per la Comissió de Coordinació, format per 3 membres (president, secretari i vocal), que preferentment participin en el màster. Es realitzarà una avaluació oral i publica davant d'una comissió Es podrà utilitzar el suport gràfic que es cregui oportú.

La presentació ha de posar en evidència els resultats obtinguts durant el treball de recerca, el domini dels antecedents i bibliografia sobre el tema, així com el sentit crític en els resultats aconseguits. També ha de demostrar que la metodologia utilitzada ha estat adequada des d'un punt de vista tècnic, estadístic i de lògica científica.

El temps d'exposició per a cada alumne tindrà una durada de entre15-20 minuts, seguida d'un torn de preguntes per part dels membres de tribunal. La durada total serà de 30 minuts.

La Comissió de Coordinació del màster fixarà les normes formals de presentació i avaluació dels TFM, d'acord amb els criteris de la UB. Així mateix, hi haurà d'establir el procediment del nomenament de tribunal que ha d'avaluar els TFM i quins criteris s'han d'utilitzar.

De forma extraordinària i sempre per causa justificades, la defensa el TFM es podrà realitzar a través de vídeo-conferència. Els estudiants que així ho requereixin hauran de comunicar-ho a la coordinació del màster com a màxim fins a final de juny, exposant les causes per les quals se sol·licita.

Els criteris d'avaluació de la memòria i defensa així com la ponderació per a cada apartat, estan especificats en el Pla docent de l'TFM.

La normativa per a l'elaboració de TFM de la Facultat de Biologia, aprovada per la Comissió Acadèmica de la Facultat de Biologia el 26 de Setembre de 2012, es pot consultar a:
https://www.ub.edu/portal/documents/6006358/0/NORMATIVA+TFM+FACULTAT+BIOLOGIA%281%29.pdf/cb199400-158d-9e1c-8cdb-1b90145dc188

Les disposicions de caràcter general de la UB, aplicables a l'TFM es poden consultar a: http://www.giga.ub.edu/acad/gdoc/fitxers/pdf/normes_TFM.pdf

 

Comparteix-ho: