University of Barcelona

Information for the student – Biological Anthropology

Credit recognition

La normativa de reconeixement i transferència aprovada a la UB està publicada a la URL http://www.ub.edu/acad/noracad/RC_EEES.pdf.

 

El Consejo de Gobierno de 12 de Febrer de 2012 va aprovar la modificació de les normes i criteris de reconeixement dels estudis de màsters universitaris, adaptada estrictament a la modificació del Real Decreto 1393/2007 (Real Decreto 861/2010).

 

Aquesta normativa té en compte totes les consideracions a que fa referència el Real Decreto 861/2010, i especifica que són objecte de reconeixement:

 

-          Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, a la Universitat de Barcelona o en qualsevol altra universitat excepte els del treball de fi de màster.

-          Els crèdits cursats en ensenyaments superiors que portin a altres títols emparats per l’article 34.1 de la Ley 6/2001 d’universitats i també l’experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant l’estudiant.

 

Aquest reconeixement no es fa exclusivament en base a l’adequació de competències i continguts de les matèries i les assignatures que ha superat l’estudiant en relació amb les matèries i les assignatures definides en el pla d’estudis del títol de màster al qual accedeix; si no que també es pot resoldre un reconeixement per crèdits parcials de màteries del títol de màster. En aquest cas la resolució ha d’incloure la relació d’assignatures que ha de cursar l’estudiant per a completar els crèdits que estableix la titulació.

Share: