Màster d'Atenció Emocional a l'Infant Hospitalitzat, segons el Model Child Life

Objectius i competències

Objectius

Els objectius generals de la titulació són els següents:

 • Assolir un formació adequada com a professionals que intervenen en el procés d'atenció al pacient pediàtric per ser competents en l'àmbit de les cures centrades en la família i en el model d'atenció Child Life, i ser capaços de dissenyar i gestionar plans de cures que fomentin la participació del malalt i les seves famílies.
 • Assolir un formació adequada com a professionals competents per dissenyar, desenvolupar i avaluar projectes de recerca sobre l'experiència de la malaltia pediàtrica i els resultats en l'aplicació del model Child Life.
 • Assolir un formació adequada com a professionals competents per liderar i coordinar equips interdisciplinaris que apliquin el model d'atenció centrat en la família i el Child Life.
 • Analitzar i interpretar de manera crítica la pràctica assistencial i les necessitats canviants de la societat, així com els recursos disponibles, per ser capaços de proposar canvis teòrics i metodològics de la pràctica assistencial.
 • Conèixer les bases teòriques i metodològiques, així com els instruments de treball necessaris, per implementar plans de cures basades en el model del Child Life.
 • Actuar de manera ètica i legal, complint amb el codi deontològic, tant en l'aprenentatge clínic al llarg de la formació com en el desenvolupament professional.

Competències

Competències bàsiques

 • Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.

 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en bona mesura, autodirigida o autònoma.


Competències generals

 • Capacitat per integrar coneixements sobre el context actual de l'hospitalització pediàtrica, desenvolupant el Child Life com a model d'atenció centrat en infants, adolescents i famílies.

 • Capacitat per reconèixer i valorar les diferents situacions d'estrès que presenten els infants, els adolescents i les seves famílies durant el procés d'hospitalització, o de realització de proves i tècniques medicosanitàries, i al llarg de les diferents etapes del procés evolutiu.

 • Capacitat per fer una anàlisi dels models de cures tradicionals que permetin dissenyar noves intervencions terapèutiques per tal de millorar la pràctica professional.

 • Capacitat per identificar i aplicar els mètodes i procediments de recerca en ciències de la salut, adequats al model d'atenció Child Life.

 • Capacitat per aplicar tècniques de gestió, direcció i avaluació d'equips d'atenció a infants, adolescents i famílies, interdisciplinaris o multiprofessionals.

 • Capacitat per liderar, dissenyar i avaluar projectes de recerca en l'àmbit de l'atenció pediàtrica, tant intra- com extrahospitalari.

 • Desenvolupar reflexions i propostes teoricometodològiques orientades a la prevenció i tractament de les situacions de vulnerabilitat dels infants, adolescents i famílies, des d'una perspectiva centrada en el respecte als drets humans, als valors de la cultura democràtica, a la diversitat cultural i al gènere.

 • Capacitat per dissenyar programes d'atenció basats en el model Child Life als hospitals pediàtrics monogràfics o en les unitats assistencials de pediatria d'hospitals generals.

 • Capacitat per desenvolupar models d'atenció basats en la creativitat i innovació, orientats a la millora de la qualitat assistencial.

 • Capacitat per establir una comunicació pedagògica i terapèutica amb els infants, adolescents i les seves famílies.Competències específiques

 • Capacitat per innovar i elaborar propostes de millora en l'àmbit de l'hospitalització pediàtrica.

 • Capacitat per valorar, planificar, executar i avaluar plans de cures que integrin la part específica del Child Life, bàsicament l'atenció psicosocial.

 • Capacitat per avaluar estàndards de qualitat en l'àmbit de l'hospitalització pediàtrica.

 • Capacitat per identificar situacions i contextos estressants per a l'infant o adolescent malalt, hospitalitzat o no, i per a les seves famílies.

 • Capacitat per donar resposta a les situacions d'estrès, dolor, afectació emocional i situació de malaltia terminal dels infants i adolescents, tenint en compte la participació de les seves famílies.

 • Capacitat per identificar estratègies educatives en el procés d'hospitalització pediàtrica.

 • Capacitat per identificar i planificar les teràpies específiques adequades a cada situació.

 • Capacitat per liderar, dissenyar, desenvolupar i avaluar projectes de recera per facilitar la pràctica basada en l'evidència, en l'àmbit de Child Life o atenció psicosocial pediàtrica.

 • Capacitat per potenciar el treball interdisciplinari amb els altres membres de l'equip, professionals i voluntaris.

 • Capacitat per identificar factors de risc social a la infància durant el procés d'hospitalització o malaltia.
Comparteix-ho: