Màster d'Atenció Emocional a l'Infant Hospitalitzat, segons el Model Child Life

Organització i metodologia docent

Organització i metodologia docent

Organització i Metodologies docents: 

Les metodologies docents que s’utilitzaran durant el desenvolupament del màster són les següents:

 

  • Treball presencial:


- Classes magistrals: A les classes magistrals s'exposen els continguts de l'assignatura de forma oral per part d'un professor o professora.

- Conferències: Exposició pública sobre un tema de caràcter científic, tècnic o cultural duta a terme per una persona experta.

- Seminari: Tècnica de dinàmica de grups per aprofundir sobre temes monogràfics.

- Treball en grup: Activitat mitjançant la col·laboració entre els membres d'un grup.

- Exercicis pràctics: formulació, anàlisi, resolució o debat d'un problema relacionat amb la temàtica de l'assignatura.

- Simulació clínica: Tècnica que evoca o replica els aspectes fonamentals de la realitat clínica de forma interactiva però sense pacients reals.

  • Pràctiques: Permeten aplicar i configurar, a nivell pràctic, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context concret.

 

  • Treball tutelat:


- Estudi de casos: Es presenta un cas amb una situació que cal resoldre.

- Activitats d'aplicació: contextualitzar l'aprenentatge teòric.

- Elaboració de projectes.

 

  • Treball autònom:


 - Recerca d'informació.

 - Treball escrit.

Comparteix-ho: