Màster d'Atenció Emocional a l'Infant Hospitalitzat, segons el Model Child Life

Sistema d'avaluació

Sistema d'avaluació

Es realitzarà un procés d'avaluació contínua de l’aprenentatge i la seva efectivitat en la consecució de les competències i objectius proposats en cada matèria / assignatura.

Les metodologies d'avaluació que s'utilitzaran en el màster tindran per objecte recollir les evidències de l'aprenentatge per part dels estudiants, referides a les competències i resultats d'aprenentatge de cada matèria/assignatura. S'avaluaran els coneixements, les habilitats i les actituds corresponents als plans docents de cada matèria.


Quant als instruments i metodologies d'avaluació, es proposen les següents:
- Proves escrites: examen, qüestionaris (d'elecció entre diferents respostes, de distinció veritable / fals, d'aparellament ...), proves objectives (respostes simples, completar la frase ...), proves d'assaig, mapes conceptuals i similars, activitats d'aplicació, estudi de casos, resolució de problemes.

- Proves orals: entrevistes o exàmens, posades en comú, exposicions.

- Instruments basats en l'observació: llistats de control, escales d'estimació, registres.

- Treballs realitzats per l'estudiant: memòries, dossiers, projectes, carpeta d'aprenentatge.

- Simulacions.

Es seguirà la Normativa reguladora dels Plans Docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB, del Consell de Govern, 8 de maig de 2012 que insta a l’avaluació per defecte continuada i la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única. http://www.ub.edu/acad/noracad/avaluacio.pdf

Cada matèria té especificada la metodologia d’avaluació, els criteris de cada metodologia i el % de l’avaluació. Els estudiants que no superin les avaluacions proposades podran optar a la reavaluació.

Comparteix-ho: