Màster d'Atenció Emocional a l'Infant Hospitalitzat, segons el Model Child Life

Accions de suport i d'orientació

Accions de suport i d'orientació

 • Informacions i accions prèvies a la matrícula 
 • Activitats de presentació del màster realitzades en el marc de les Jornades de Portes Obertes, celebrades cada any al Campus Docent de Sant Joan de Déu, durant la primera quinzena de juny.
 • Difusió i informació sobre el Màster en el Saló de l'Ensenyament.
 • Reunió informativa de caràcter individual realitzada per la coordinadora del Màster amb tots els estudiants preinscrits al curs.

 

 • Accions d’orientació i acollida específiques de la titulació per als estudiants de nou ingrés 
 • Tutoria d'Acollida: reunió informativa grupal, realitzada per la comissió de coordinació del Màster el primer dia de curs, on s'informa sobre la institució, els objectius del màster, el pla docent i les metodologies formatives, així com l'avaluació de l'estudiant al llarg dels estudis.
 • Informació sobre el Pla d'Acció Tutorial, assignació de tutor/a i cronograma del PAT.
 • Està previst realitzar tutories de recepció i acollida d'estudiants estrangers.

 

 • Accions d’orientació i de suport per als estudiants de la titulació 

El Campus Docent Sant Joan de Déu té dissenyat el Pla d’Acció Tutorial per als estudis de Màster i Postgrau

El Pla d’Acció Tutorial és el marc que regula l’organització de la tutorització dels estudiants. La finalitat més important és afavorir la integració i participació dels estudiants en la institució educativa, realitzant un seguiment personalitzat del seu procés d’aprenentatge i orientant-lo vers el seu futur professional.

 

Objectius del Pla d’Acció Tutorial:

 • Acollir, informar i acompanyar a l’estudiant en començar els estudis.
 • Establir una comunicació amb l’estudiant continuada i personalitzada.
 • Ajudar i donar suport a l’estudiant per reflexionar sobre el seu aprenentatge
 • Tutelar la consecució progressiva de les competències i resultats d’aprenentatge.
 • Fomentar l’ús de fonts d’informació validades i adequades al seu interès i objectius d’aprenentatge.
 • Assessorar i avaluar la realització del Treball Fi de Màster.
 • Orientar sobre la inserció en el món laboral, al finalitzar els estudis.
 • Reforçar la formació humana i integral de l’estudiant.

 

Funcions del tutor:

 • Orientar l'estudiant durant tot el procés d'aprenentatge.
 • Responsabilitzar l'estudiant en la realització de projectes d'investigació d'interès comú i que siguin rellevants per a la titulació.
 • Orientar, tutelar i avaluar el Treball Final de Màster.
 • Donar suport en aquells aspectes que l'estudiant requereixi.
 • Assegurar l'adquisició de les competències i resultats d'aprenentatge proposats.
 • Potenciar l'autoavaluació i reflexió de l'estudiant.
 • Realitzar orientació professional, si escau.

 

 Organització de les tutories:

Cada estudiant té assignat un tutor/a des del començament de curs. L'assignació de tutor/a es fa en relació al perfil de l'estudiant i segons els seus interessos de recerca i orientació professional.

Durant el curs acadèmic es realitzen les tutories virtuals o presencials que tutor/a i estudiant considerin oportunes.
La tutoria és una responsabilitat compartida entre tutor/a i estudiant.

Comparteix-ho: