Màster d'Atenció Emocional a l'Infant Hospitalitzat, segons el Model Child Life

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional. Això es regula en les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments de màster universitari de la UB.

 

 • Formació objecte de reconeixement


a) Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, a la Universitat de Barcelona o bé a qualsevol altra universitat, computen en els nous ensenyaments oficials, a l'efecte d'obtenir un títol oficial.

b) Els crèdits cursats en ensenyaments superiors conduents a altres títols emparats per l'article 34.1 de la Llei 6/2001 de Universitats.
c) L'experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant l'estudiant.

El límit de crèdits que es podran reconèixer, basant-se en altres títols i en l'experiència professional, no podrà ser superior, en conjunt, al 15% dels crèdits del pla d'estudis que l'estudiant està cursant.


Únicament es podrà reconèixer un percentatge superior al 15%, fins a la totalitat de crèdits del pla d'estudis, quan el títol propi hagi estat extingit i substituït pel títol oficial, i així consti en la memòria del títol oficial verificada en les condicions que estableixen els articles 6.4 i 6.5 del reial Decret 861/2010.

En aquest màster es podran reconèixer un màxim de 6 crèdits teòrics corresponents a les matèries:

Matèria 9 (optativa): Intervencions assistides amb animals (6 crèdits) a tots els estudiants que acreditin haver obtingut el títol del Màster en intervencions assistides amb gossos per a professionals de l'Àmbit social, de la salut i de l'educació, de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un títol propi de la Universitat de Barcelona organitzat pel Campus Docent Sant Joan de Déu (UB). Els estudiants que optin al reconeixement hauran de presentar el corresponent títol universitari.

 Matèria 10 (optativa): Innovació i creativitat en l'àmbit hospitalari (6 crèdits) a tots els estudiants que acreditin haver obtingut el títol del Màster Universitari de Recerca i Innovació en Cures Infermeres. Màster interuniversitari organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​la Universitat Ramon Llull i la Universitat Pompeu Fabra i la col·laboració del Campus Docent Sant Joan de Déu (UB). Els estudiants que optin al reconeixement hauran de presentar el corresponent títol universitari.

 En cap cas es reconeixeran crèdits corresponents al Treball Final de Màster.

 

 • Criteris per al reconeixement de l’experiència laboral i professional 

Aquells estudiants que acreditin una experiència laboral de dos anys o més en àmbits hospitalaris pediàtrics, on hagin desenvolupat els rols i funcions com a professional Child Life, podran sol·licitar el reconeixement de la Matèria Pràctiques externes (6 crèdits). La documentació requerida serà la següent,

 • Certificat expedit per l'empresa on hagi realitzat la seva activitat professional detallant,
  • Anys de trajectòria laboral
  • Àmbits de treball
  • Rols i funcions exercits com a professional Child Life
  • Experiència en l'aplicació del model d'atenció Child Life: serveis i activitats exercides
 • Imprès de sol·licitud de reconeixement de matèries / assignatures del Campus Docent Sant Joan de Déu

 

Un cop estudiades les sol·licituds presentades, la Comissió coordinadora del Màster comunicarà la resolució als estudiants.

Comparteix-ho: